تهيه کننده: مهدي وظيفه‌دوست (کارشناس دبيرخانه دفتر وزارتي)

 مدت زمان مسئوليت 

  نام وزير   رديف
 از تاريخ 2/ 11/1357  تا  7/7/1358 دكتر علي شريعتمداري

1

از تاريخ 8/8/1358  تا  25/6/1359 دكتر حسن ابراهيمي حبيبي 2
 از تاريخ 26/6/1359  تا  11/60/1360 دكتر حسن عارفي 3
از تاريخ 12/8/1360  تا  28/5/1363 دكتر محمد علي نجفي  4
از تاريخ 29/5/1363  تا  4/9/1364 دكتر ايرج فاضل      5
از تاريخ 5/9/1364  تا  6/6/1368 دكتر محمد فرهادي    6
از تاريخ 7/6/1368  تا  25/5/1372 دكتر مصطفي معين    7
از تاريخ 26/5/1372  تا  27/5/1376 دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني 8
 از تاريخ 29/5/1377  تا  30/5/1380 دكتر مصطفي معين  9
 از تاريخ 1380/5/29 تا  1/6/1382 دكتر مصطفي معين  10
 از تاريخ 1382/7/16 تا  /6/1384 دكتر جعفر توفيقي 11
از  1384/6تا كنون دكتر زاهدي 12

صفحه اصلي