مصوبات

HTML دریافت فایل
صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ... pdf
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای منطقه دو پژوهش... pdf
صورتجلسه سی و چهارمین نشست هیأت امنای منطقه دو پژ... pdf

گزارشها

HTML دریافت فایل
وزرای علوم، تحقيقات و فناوري فرهنگ وآموزش عال... pdf
رؤساي دانشگاهها و مراکز پژوهشي در دوران پس از... pdf
كارنامه‌ هفده سالة‌ سازمان‌ مطالعه‌ و تدوين‌... pdf

گاهشمار

HTML