نام و نام خانوادگی سمت
دکتر منصور غلامی سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و ف...
دكتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هيئت هاي امناء و هيئ...
دكتر نسرین نورشاهی رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي...
دكتر مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيق...
دکتر سیروس علیدوستی رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ...
دكتر علی شریف نژاد سرپرست پژوهشگاه تربيت بدني و ع...
دكتر وحید احمدی مشاور وزیر و رئيس مركز تحقيقات...
دکتر عباسی شوازی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و ...
دکتر رضا گرایی نژاد مدیر کل معاونت برنامه ریزی و ن...
دکتر محمد ابویی اردکان عضو هیات امنا...
دکتر حسین غریبی عضو هیات امنا...
دکتر جعفر توفیغی عضو هیات امنا...
دکتر حسین سلیمی عضو هیات امنا...
دکتر سید محمد علی توکل کوثری عضو هیات امنا...
دکتر محمد تقی نظرپور عضو هیات امنا...