دکتر محمد تقی نظرپور

سمت : عضو هیات امنا

سوابق اشتغال :سوابق تحقیقاتی :

سوابق فعاليتهاي آموزشي:

پایان نامه (راهنمایی و مشاوره) :

تالیف یا ترجمه کتاب :

تالیف یا ترجمه مقاله :