دکتر رضا گرایی نژاد

سمت : مدیر کل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور