دکتر عباسی شوازی

سمت : موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

نمابر :

سوابق اشتغال :

اطلاعات بیشتر در http://www.npscmi.ac.ir

تالیف یا ترجمه کتاب :

 

تالیف یا ترجمه مقاله :