دكتر نسرین نورشاهی

سمت : رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

نشانی :بزرگراه آفريقا. خ.گلفام شماره 70

سوابق اشتغال :

اطلاعات بيشتر