دكتر علی شریف نژاد

سمت : سرپرست پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي