دكتر عبدالرضا باقری

سمت : رئیس مرکز هيئت هاي امناء و هيئت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري