دکتر منصور غلامی

سمت : سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري