دکتر محمد فرهادی

سمت : وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري