دکتر سیروس علیدوستی

سمت : رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران و دبير هيئت امناي منطقه 2 پژوهشي

سوابق اشتغال :