صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1394/7/11

تعداد صفحه : 14

1-1عنوان جلسه :

سی و دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنا منطقه دو پژوهشی مورخ 11/7/94

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 8:30

ساعت خاتمه: 10:30

1-5  مکان: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد فرهادی

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر نسرین نورشاهی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 11/07/1394