صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1391/9/7

تعداد صفحه : 17

1-1عنوان جلسه :

بیست و پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ 9/7/1391

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 9

ساعت خاتمه: 11

1-5  مکان: دفتر مقام عالی وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر کامران دانشجو

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر مسعود هادیان دهکردی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر مسعود هادیان دهکردی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 18/9/1391