صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1390/28/12

تعداد صفحه : 4

1-1عنوان جلسه :

نشست فوق العاده هیأت امناء منطقه دو پژوهشی مورخ 28/12/1390

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر کامران دانشجو

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر مسعود هادیان دهکردی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر مسعود هادیان دهکردی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 26/7/1391