صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1390/5/4

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

نشست فوقالعاده هیأت امناء منطقه دو پژوهشی مورخ 04/05/1390

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر کامران دانشجو

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر مسعود هادیان دهکردی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

درخواست پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای تأمین هزینه های مربوط به برگزاری بیست و ششمین یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان

 

 

 

3- مصوبات:

به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، با انتقال مبلغ هفت میلیارد ریال مانده سنواتی پژوهشکده به اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 90 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با رعایت مفاد ماده 36 آیین نامه مالی و معاملاتی و پرداخت کلیه تعهدات مربوطه در هر مورد برای تأمین هزینه های جاری، خرید تجهیزات و اعزام تیمهای ورزشی دانشجویی مربوط به برگزاری بیست و ششمین یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان و فعالیت های مرتبط با آن موافقت گردید.

 

 

 

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر مسعود هادیان دهکردی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 04/07/1390