صورتجلسه 

تنظيم کننده : پرويز شهرياري

تاريخ : 1385/10/6

تعداد صفحه : 12

1-1عنوان جلسه :

صورتجلسه پانزدهمين نشست از دوره سوم هيات امناي منطقه دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (دبيرخانه هيأت امناء)

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 15/16

ساعت خاتمه: 30/21

1-5  مکان: دفتر وزير محترم علوم،‌تحقيقات و فنّاوري

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكترمحمد مهدي زاهدي

سمت: وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري و رئيس محترم هيات امنا

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكترحسين غريبي

سمت: رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران و دبير محترم هيات امناء

1-8  حاضرين جلسه:

1-دكترمحمد مهدي زاهدي- وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري و رئيس محترم هيات امنا 2-دكترحسين غريبي رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران و دبير محترم هيات امناء 3-دكتر مهدي ايرانمنش- مشاور وزير و مديركل محترم دفتر هياتهاي امنا 4-دكتر الستي- رئيس محترم مركز تحقيقات سياست علمي كشور 5-حجت‌الاسلام دكتر اعرافي- رئيس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 6-دكتر شفازند- عضو محترم هيأت امناء 7-دكتر حوالي شهرياري- عضو محترم هيأت امناء 8-دكتر شيخ- رئيس محترم پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 9-دكتر عليدوستي- عضو محترم هيأت امناء 10-دكتر معمارياني- رئيس محترم موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي 11-دكتر مهريار- رئيس محترم مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: 1.دكتر محمودي هاشمي- رئيس محترم مركز نشر دانشگاهي 2.دكتر آذر- عضو محترم هيأت امناء 3.مهندس رياضي- عضو محترم هيأت امناء 4.حجت‌الاسلام والمسلمین قمي- عضو محترم هيأت امناء

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

 

3- مصوبات:

متن مصوبات با قالب PDF

 

 

 

دكترمحمد مهدي زاهدي

وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري و رئيس محترم هيات امنا

 

 

دكترحسين غريبي

رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران و دبير محترم هيات امناء

تاريخ درج در سايت : 30/11/1385