صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1379/12/13

تعداد صفحه : 1

1-1عنوان جلسه :

سومين جلسه از دوره سوم هيات امناي منطقه 2 پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : -

1-4 زمان :  

ساعت شروع: -

ساعت خاتمه: -

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: -

سمت: -

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: -

سمت: -

1-8  حاضرين جلسه:

-

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان: -

2-دستور جلسه:

-

 

 

 

3- مصوبات:

-

 

 

 

-

-

 

 

-

-

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385