صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1379/3/1

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

دومين جلسه از دوره سوم هيات امناي منطقه 2 پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : وزرات علوم, تحقيقات و فناوري

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 10:30

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: وزرات علوم, تحقيقات و فناوري

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مصطفي معين

سمت: وزير علوم, تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر حسين زمرديان

سمت: دبير هيات امناي منطقه 2 پژوهشي

1-8  حاضرين جلسه:

- آقاي دكتر مصطفي معين وزير علوم, تحقيقات و فناوري - آقاي دكتر توكل معاون پژوهشي وزارت و رئيس كميسيون دائمي - آقاي دكتر حسين زمرديان رئيس مركز ملي اقيانوسشناسي و دبير هيات امناي منطقه 2 پژوهشي - آقاي دكتر توفيقي سرپرست موسسه پژوهش و برنامه ريزي - حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر احمدي رياست سازمان سمت - حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر اعرافي رئيس دفتر همكاريهاي حوزه و دانشگاه - آقاي دكتر غريبي رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران - آقاي دكتر توفيق رئيس دانشگاه جامع علمي- كاربردي

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: - آقاي دكتر مهدي گلشني, آقاي دكتر ميرزايي

1-11  ساير شرکت کنندگان: -

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

مصوبه شماره يك:

ضريب فوق العاده جذب اعضاي محترم هيات علمي در مراتب علمي بشرح جدول زير تعيين گرديد و فوق العاده بدي آب وهوا مطابق سنوات گذشته در احكام استخدامي افراد بطور جداگانه منظور مي‌شود. 

                                                                           مراتب علمي

                                                           استاد      دانشيار     استاديار      مربي     مربي (آموزشي)

1- مراكز پرورشي كه در تهران استقرار دارند:   25/1      23/1       18/1         09/1        03/1

2- دفتر همكاريهاي حوزه و دانشگاه (قم):     65/2       63/2      58/2         49/2         43/2

3- مركز چابهار:                                      65/4       63/4       58/4        49/4         43/4

 

مصوبه شماره2:

بودجه تفصيلي سال 1379 موسسات مربوط به منطقه 2 پژوهشي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
 

مصوبه شماره3:

فوق اعاده ماموريت روزانه  اعضاي هيات علمي معادل يک بيستم حقوق پايه و فوق‌العاده مخصوص بر اساس آخرين حكم استخدامي به هنگام ماموريت تعيين مي گردد و متناسب با افزايش ضريب حقوق پايه سالانه اضافه ميشود.

 

مصوبه شماره 4:

سقف حق‌التحقيق اعضاي هيات علمي تا يك برابر حق‌التدريس تعيين گرديد. نحوه پرداخت حق‌التحقيق بر اساس دستور‌العمل پيشنهادي شوراي پژوهشي موسسه كه به تصويب شوري موسسه مي‌رسد انجام مي‌گردد.

 

مصوبه شماره 5:

حق‌الزحمه حضور در جلسه اعضاي هيات علمي يك پنجاهم حقوق پايه و فوق‌العاده مخصوص بر اساس آخرين حكم استخدامي تعيين مي‌گردد . مناسب با افزايش ضريب حقوق پايه سالانه افزايش مي‌يابد.
 مصوبات فوق از تاريخ 1/1/1379 بشرط تامين اعتبار قابل اجرا است.

 

 

 

دكتر مصطفي معين

وزير علوم, تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا

 

 

دكتر حسين زمرديان

دبير هيات امناي منطقه 2 پژوهشي

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385