صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1378/11/9

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

اولين جلسه مشترك از دور سوم هيات امناي مناطق يك و دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مصطفي معين

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رييس هيات امناء

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر حسين زمرديان

سمت: دبير هيات امناء منطقه دو پژوهشي

1-8  حاضرين جلسه:

‌ــ آقاي دكتر مصطفي معين وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي و رييس هيات امناء مناطق يك و دو ــ آقاي دكتر توكل معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و رئيس كميسيون دائمي ــ آقاي دكتر مضطرزاده رييس پژوهشگاه مواد و انرژي و دبير هيات امنا منطقه يك ــ آقاي دكتر معتمدي رييس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ــ آقاي دكتر ميرزاده رييس پژوهشگاه پليمر ايران ــ آقاي دكتر بلورچيان رييس مركز شيمي و مهندسي شيمي ايران ــ آقاي دكتر صنعتي رييس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ــ آقاي مهندس صباغ‌الواني محترم ]رييس[ پژوهشكده صنايع رنگ ــ آقاي مهندس شفتي سرپرست پژوهشكده هوا فضا ــ آقاي دكتر واشقاني فراهاني مدير كل دفتر هياتهاي امنا و هيات مميزي مركزي ــ آقاي دكتر مكنون عضو هيات امناي منطقه يك پژوهشي و دبير شوراي پژوهشهاي علمي كشور ــ‌آقاي دكتر شمسي‌پور عضو هيات امناي منطقه يك پژوهشي آقاي دكتر توكل معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و رييس كميسيون دائمي ـ آقاي دكتر حسين زمرديان رييس مركز ملي اقيانوس‌شناسي و دبير هيات امنا منطقه دو ـ دكتر جعفر توفيقي سرپرست موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي ـ دكتر علي اصغر توفيق رييس دانشگاه جامع علمي و كاربردي ـ آقاي حجه‌الاسلام دكتر احمد احمدي رييس سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ـ آقاي دكتر حسين غريبي رييس مركز اطلاعات و مدارك علمي ]ايران[ ـ آقاي دكتر محمد ميرزايي سرپرست مركز منطقه‌اي مطالعات ]و[ پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ـ آقاي دكتر حسن تاجبخش استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ـ آقاي حجه‌الاسلام محسن قمي رييس نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها ـ آقاي دكتر رضا داوري اردكاني رييس فرهنگستان علوم

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: ــ‌آقاي دكتر غفوري آشتياني ـ آقاي دكتر لاريجاني ـ خانم دكتر صباغيان ـ خانم دكتر معظمي اعضاي غائب منطقه دو پژوهشي: ـ آقاي دكتر جواد فريدزاده ـ آقاي دكتر هادي خانيكي ـ آقاي دكتر مهدي گلشني ـ حجه‌الاسلام اعرافي

1-11  ساير شرکت کنندگان: -

2-دستور جلسه:

 

 

 

 

3- مصوبات:

قبل از دستور جلسه جناب آقاي دكتر معين وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي و رييس هيات امنا گزارش جامعي از تغيير ساختار وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارائه نمودند سپس آقاي دكتر بلورچيان گزارشي از مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ارائه نموده و ضمن بررسي دستور جلسه، موارد زير مورد تصويب قرار گرفت


مصوبات جلسه:
مصوبه شماره يك: انتخاب اعضاي كميسيون دائمي هيات امناي مناطق يك و دو
الف‌ـ اعضاي زير به عنوان كميسيون دائمي هيات امناي منطقه يك انتخاب گرديدند.
1ـ روساي موسسات عضو منطقه يك
2ـ‌ آقاي دكتر مكنون دبير شوراي پژوهشهاي علمي كشور از اعضاي بند (ج)
3ـ مديركل امور پژوهشي سازمان برنامه و بودجه
4ـ مديركل يا نماينده دفتر هيات‌هاي امنا
ب‌ـ اعضاي زير به عنوان اعضاي كميسيون دائمي هيات امناي منطقه دو انتخاب گرديدند.
1ـ روساي موسسات عضو منطقه دو
2ـ آقاي دكتر رضا داوري رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران از اعضاي بند (ج)

3ـ آقاي دكتر محمد جواد فريدزاده مشاور رييس جمهور و رييس مركز گفتگوي تمدنها از اعضاي بند (ج)
4ـ مديركل امور پژوهشي سازمان برنامه و بودجه
5ـ مديركل يا نماينده دفتر هيات‌هاي امنا
تبصره ـ از آقاي مشعوف به عنوان كارشناس مالي حسب مورد در جلسات مربوط دعوت بعمل مي‌آيد.

مصوبه شماره 2 : افزايش تعرفه خدمات پذيرش دانشجو در دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي
دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي مي‌تواند حسب مورد تا سقف 15% از كل شهريه پرداختي دانشجويان را در ازاي مجموعه خدماتي كه به موسسات مجري دوره‌هاي علمي ـ كاربردي و دانشجويان عرضه مي‌كند دريافت دارد. دستورالعمل اجرايي توسط دانشگاه پيشنهاد و در شوراي مركزي دانشگاه به تصويب خواهد رسيد.

مصوبه شماره 3: ارتقاء پيش از موعد آقاي دكتر غفوري آشتياني
درخواست پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله در مورد ارتقاي پيش از موعد به مدت 7 ماه و 23 روز آقاي دكتر غفوري آشتياني به مرتبه استادي با توجه به تصويب نامه 2245/15 مورخ 23/4/78 هيات مميزه مركزي به تصويب رسيد.

مصوبه شماره 4: اصلاح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيات علمي منطقه يك و دو پژوهشي
هيات امناء با پيشنهاد موسسات عضو منطقه در مورد اصلاح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيات علمي با توجه به مراتب علمي و به شرط وجود اعتبار از تاريخ 10/11/78 به شرح ذيل موافقت نمود مشروط بر اينكه جلسات خارج از ساعات اداري و علاوه بر وظايف اصلي عضو بوده و با رعايت سقف حداكثر 50 ساعت در ماه مي‌باشد.

مرتبه علمي مبلغ براي يك ساعت

مربي آموزشيار و مربي پژوهشيار و مربي ليسانس 12500 ريال

مربي (فوق‌ليسانس) 15000 ريال

استاديار 20000 ريال

دانشيار 22500 ريال

استاد 25000 ريال

 

مصوبه شماره 5: ‌اصلاح بند ب دستور چهارم دومين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه يك و دو پژوهشي
با اعطاي ترفيع به اعضاي هيات علمي (مربيان) كه دوره دانشوري را براساس آيين‌نامه ارتقاء سطح علمي مربيان دانشگاهها (دانشوري) به اتمام رسانده‌اند به ترتيب زير موافقت شد.
الف‌ـ اعطاي حداكثر دو پايه استحقاقي سنواتي در طي دوران تحصيل به ارائه گواهي پيشرفت تحصيل كه به تاييد دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد (مربوط به اشتغال به تحصيل در دوره دانشوري).
ب ـ با اعطاي حداكثر سه پايه تشويقي در مرتبه مربي به اعضاي هيات علمي كه تا تاريخ اين مصوبه دوره دانشوري را به پايان رسانيده و در موسسه متبوع مشغول به كار مي‌باشند از تاريخ اخذ مدرك موافقت به عمل آمد.
ج ـ در صورت اخذ درجه دكترا و ارتقاء به مرتبه استادياري در هنگام صدور حكم استاد‌ياري سه پايه موضوع بند ب اين مصوبه حذف مي‌شود و اين موضوع در حكم ترفيع مربوط ‌مي‌بايستي تصريح شود.

مصوبه شماره 6 : اصلاح مفاد تبصره 3 ماده 28 اصلاحي آيين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران
مفاد تبصره 3 ماده 28 اصلاحي آيين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران براي كليه موسسات پژوهشي عضو مناطق 1 و 2 پژوهشي در طول سال قابل تسري و اجرا مي‌باشد.

 

 

 

دكتر مصطفي معين

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رييس هيات امناء

 

 

دكتر حسين زمرديان

دبير هيات امناء منطقه دو پژوهشي

تاريخ درج در سايت : 5/11/1378