صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1378/7/28

تعداد صفحه : 1

1-1عنوان جلسه :

چهارمين اجلاس مشترك هياتهاي امناي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 9:15

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مصطفي معين

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امنا

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر حسين زمرديان

سمت: دبير هيات امناي منطقه دو پژوهشي

1-8  حاضرين جلسه:

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان: -

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

چهارمين اجلاس مشترك هياتهاي امناي دانشگاهها و مراكز پژوهشي در ساعت 9:15 صبح چهارشنبه 28/7/78 با حضور اكثريت اعضاي هياتهاي امناي دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري تشكيل گرديد.

قبل از تشكيل اجلاس جناب آقاي دكتر معين وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي گزارش جامعي در مورد مسائل آموزش عالي كشور و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان ارائه نمودند و سپس جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي رهنمودهايي در زمينه چشم انداز آموزش عالي و پژوهش علمي در برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كشور ارائه نموده و اعضاي اجلاس را بهره‌مند فرمودند.

در پايان سخنان رئيس جمهور محترم چهارمين اجلاس مذكور كار خود را رسماً آغاز و ضمن بررسي دستور جلسه موارد زير را مورد تصويب قرار داد.

مصوبات اجلاس:

1- اصلاح ماده 42 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به شرح زير:

    الف- معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن -/000/000/10 ريال تجاوز نكند.

    ب- معاملات متوسط معاملاتي است كه آن از 001/000/10  ريال بيشتر و از -/000/000/100 ريال تجاوز نكند.

    ج- معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از 001/000/100 ريال بيشتر باشد.

2- در اجراي بند «ط» تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 مقرر گرديد:

    الف- به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي آموزش عالي بر اساس مقررات مربوط و تسريع در پرداخت برخي از هزينه هاي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي و همچنين ايجائ هماهنگي و تسهيل در امر كنترل و نظارت توسط مراجع ذيصلاح, بدينوسيله اجازه داده مي‌شود حداكثر تا ميزان 5% از كل اعتبارات جاري و اختصاصي و 2% از اعتبارات عمراني سال 78 هر موسسه منحصراً به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام آن موسه مصرف گردد.

   ب- اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي با رعايت مقررات بند «ط» تبصره قانون بودجه سال 1378 يا منحصراً به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه مصرف گردد.

تبصره- كميسيون دائمي هيات امناي منطقه مكلف است بر حسن اجراي اين مصوبه نظارت كند و با اخذ گزارش شش ماهه عملكرد هر موسسه در اين زمينه, گزارش سالانه مربوط را جهت رسيدگي به هيات امنا ارائه نمايد.

3- تفويض اختيار به كميسيون دائمي هيات امنا براي بررسي و تصويب بودجه سال 1379 دانشگاهها و مراكز آموزش عالي پژوهشي و ارائه گزارش آن به هيات امنا.

 

 

 

دكتر مصطفي معين

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امنا

 

 

دكتر حسين زمرديان

دبير هيات امناي منطقه دو پژوهشي

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385