صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1377/10/10

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

جلسه مشترك هيات امناي مناطق يك و دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : دفتر مقام عالي وزارت

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: دفتر مقام عالي وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: جواد فرهودي

سمت: رئيس كميسيون دائمي هيات امنا منطقه يك و دو پژوهشي

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر معين

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امنا

1-8  حاضرين جلسه:

1- جناب آقاي دكتر معين وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي 2- فرهودي معاون پژوهشي و رئيس دائمي هيات امناي مناطق يك و دو پژوهشي و رئيس مركز تحقيقات علمي كشور 3-مضطرزاده رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي و مشاور پژوهشي وزير و دبير هيات امنا منطقه يك پژوهشي 4-توكل رئيسه موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و دبير هيات امنا منطقه دو پژوهشي 5- سركار خانم معظمي عضو هيات امناي منطقه يك پژوهشي 6- جناب آقاي عباس‌پور عضو هيات امناي منطقه يك و رئيس محترم كميسيون آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي 7- مكنون عضو هيات امناي منطقه يك پژوهشي و دبير شوراي پژوهشهاي علمي كشور 8- ميرزاده عضو هيات امناي منطقه يك پژوهشي 9- معتمدي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 10- بلورچيان رئيس مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران 11- آشتياني رئيس موسسه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 12- باريكاني رئيس پژوهشگاه پليمر ايران 13- صنعتي رئيس مركز تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي 14- لاريجاني رئيس مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات 15- مهندس صباغ الوان رئيس پژوهشگاه صنايع رنگ 16- دكتر گلشني رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 17- جناب آقاي دكتر زمرديان رئيس مركز اقيانوس شناسي 18- احمدي رئيس سازمان سمت 19- غريبي رئيس مركز اطلاعات ومدارك علمي 20- شريعتمداري عضو هيات امنا منطقه دو پژوهشي 21- قورچيان 22- الواني 23- داوري

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور- آقاي بنيانيان نماينده سازمان برنامه و بودجه- آقاي دكتر توفيق رئيس دانشگاه جامع علمي و كاربردي

1-11  ساير شرکت کنندگان: جناب آقاي دكتر اعتمادي مدير كل دفتر آموزش عالي سازمان برنامه و بودجه – جناب آقاي مهندس خشه‌چي معاون پژوهشگاه مواد وانرژي- جناب آقاي دكتر واشقاني مدير كل دفتر هيات امنا – جناب آقاي دكتر شمس مديركل بودجه تشكيلات وزارت فرهنگ و آموزش عالي- جناب آقاي دكتر بهرامي قائم مقام پژوهشگاه هوا و فضا

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

1- بودجه سال 1378 موسسات عضو بر اساس سياستهاي مصوب سال 1377 به تصويب رسيد.

2- اختيار تصويب بودجه‌هاي سال 1378 و اصلاحيه‌هاي سال 1377 موسسات عضو به كميسيون دائمي مربوطه واگذار گرديد.

3- بررسي و تصويب بندهاي 3 تا 7 دستور جلسه مشترك هيات امنا به كميسيونهاي دائمي مربوط واگذار گرديد.

4- موسسات عضو موظف شدند طرحهاي راهبردي خود را در جلسات بعدي هيات امنا مطرح نمايند.

 

 

 

جواد فرهودي

رئيس كميسيون دائمي هيات امنا منطقه يك و دو پژوهشي

 

 

دكتر معين

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امنا

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385