صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1377/3/7

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

اولين جلسه هيأت امناي مناطق يك و دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : دفتر مقام عالي وزارت

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 11

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: دفتر مقام عالي وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيد احمد معتمدي

سمت: دبير هيأت امناي منطقه يك پژوهشي

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مهدي گلشني

سمت: دبير هيأت امناي منطقه دو پژوهشي

1-8  حاضرين جلسه:

‌ـــ جناب آقاي دكتر معين وزير فرهنگ و آموزش عالي ــ جناب آقاي دكتر فرهودي معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و رئيس كميسيون دائمي هيأت امناي مناطق يك و دو پژوهشي ــ جناب آقاي دكتر گلشني رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيأت امناي منطقه دو پژوهشي ــ جناب آقاي بنيانيان معاون سازمان برنامه و بودجه ــ جناب آقاي دكتر اعواني ( عضو) ــ جناب آقاي دكتر مكنون ( عضو) ــ سركار خانم دكتر نسرين معظمي (عضو) ــ جناب آقاي باريكاني رئيس پژوهشگاه پليمر ــ جناب آقاي بلورچيان رئيس مركز تحقيقات مهندسي شيمي ــ جناب آقاي زمرديان رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي ــ‌جناب آقاي توفيق رئيس دانشگاه جامع ـ‌كاربردي ــ‌جناب آقاي دكتر افروز رئيس مؤسسه بين‌المللي روشهاي آموزش بزرگسالان ــ‌جناب آقاي دكتر احمدي رئيس سازمان سمت ــ جناب آقاي دكتر غريبي رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ــ جناب آقاي دكتر صنعتي رئيس مركز تحقيقات ژنتيك

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: آقايان عباسپور ـ غفوري آشتياني ـ لاريجاني ـ شريعتمداري ـ توكل و آقايان مضطرزاده و معتمدي با اطلاع قبلي

1-11  ساير شرکت کنندگان: ــ‌آقاي بهاء الدين شريعت از دفتر هيأت امناء ــ آقاي دكتر وحيد احمدي از مركز تحقيقات علمي كشور ــ آقاي مهندس خشه‌چي از پژوهشگاه مواد و انرژي ــ آقاي دكتر حاج حسيني از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ــ آقاي ابريشمي‌نيا از كميسيون دائمي هيأت امناي منطقه يك و دو

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

1ـ پيشنهاد تفويض اختيار مبادله موافقتنامه‌هاي بودجه‌هاي تفصيلي جاري اعتبارات سال 1377 مؤسسات عضو به كميسيون دائمي هيأت امناي مناطق يك و دو با رعايت حدود اعتبارات مندرج در جدول زير به تصويب رسيد.

اعتبارات ساير هزينه‌ها اعتبارات هزينه‌هاي كتب
و نشريات و مواد آزمايشگاهي
و تجهيزات
اعتبارات هزينه‌هاي
تحقيقاتي

عتبارات فصل اول
(هزينه هاي پرسنلي)

حداكثر تا 20% حداقل 10% حداقل 25%

حداكثر تا 45%

* به شرط توجيه كافي و كاهش از اعتبارات ساير هزينه‌ها تا 60%


 در مورد اعتبارات عمراني در صورت نياز، اختيار مبادله موافقتنامه‌هاي بودجه سال 1377 مؤسسات عضو به كميسيون دائمي تفويض مي‌گردد.

2ـ پيشنهاد تفويض اختيار به كميسيون دائمي در خصوص تمديد مأموريت تحصيلي اعضاء هيأت علمي با توجه به گزارش مؤسسه عضو و موافقت شواري مركزي بورس، كه مأموريت آنها از حد مجاز مندرج در آئين‌‌نامه تجاوز نموده است مشروط بر اينكه از حداكثر 5 سال تجاوز ننمايد و گزارش آن به رئيس هيأت امناي مربوطه ارسال گردد، مورد تصويب قرار گرفت.
3 ـ پيشنهاد حذف بند آخر تبصره 3 بند ج ماده 9 آئين‌نامه استخدامي هيأت علمي، موضوع بخشنامه شماره 5496/1952/15 مورخ 25/3/76 در خصوص معافيت مربيان مأمور به تحصيل در دوره دكتراي تخصصي از كسب 60% امتيازهاي پيش‌بيني شده در آئين‌نامه ارتقا براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به منظور رفع ابهام و جايگزين نمودن آن با متن زير:
"تبديل وضعيت مربيان مأمور به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي پس از فراغت از تحصيل با اخذ مدرك دكتري تخصصي و شروع به كار در مؤسسه متبوع انجام خواهد پذيرفت. چنانچه اين مربيان موفق به اخذ مدرك دكتري نشوند، طبق ضوابط مربوط به مربي تبديل وضعيت خواهند يافت.

4 ـ ميزان پرداخت حق‌التحقيق به مؤسسات تحقيقاتي مناطق يك و دو پس از گزارش آقاي دكتر باريكاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد در مورد ميزان حق‌التحقيق پرداختي، مؤسسات عضو مجاز باشند به ميزان تا حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي را با تشخيص بالاترين مقام مؤسسه پرداخت نمايند.

5 ـ پيشنهاد ايجاد هيأت مميزه مستقل و تدوين آئين‌نامه خاص ارتقاء براي مؤسسات پژوهشي مورد تصويب قرار گرفت، و مقرر شد پيشنهاد لازم به شوراي هماهنگي ارجاع شود.

6 ـ پيشنهاد موسسه زلزله شناسي در مورد احداث مسكن براي اعضاي هيأت علمي به علت عدم حضور رئيس موسسه به جلسه بعدي موكول گرديد تا پس ارائه گزارش كارشناسي كامل، مجدداً مورد بررسي قرار گيرد.

7 ـ پيشنهاد رئيس مركز تحقيقات ژنتيك در مورد تصدي آقاي دكتر محمدعلي ملبوبي عضو هيأت علمي پيماني آن مؤسسه به معاونت پژوهشي آن مركز طرح و مورد تصويب قرار گرفت.

 

 

 

دكتر سيد احمد معتمدي

دبير هيأت امناي منطقه يك پژوهشي

 

 

دكتر مهدي گلشني

دبير هيأت امناي منطقه دو پژوهشي

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385