صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1376/7/23

تعداد صفحه : 1

1-1عنوان جلسه :

پنجمين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : دفتر وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 7:30

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: دفتر وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مصطفي معين

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي ورئيس هيات امنا

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر جواد فرهودي

سمت: معاون پژوهشي و رئيس كميسيون دائمي هيات امنا منطقه 2 پژوهشي

1-8  حاضرين جلسه:

1ـ آقاي دكتر مصطفي معين ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي 2ـ آقاي نادر قلي قورچيان ـ عضو هيات امنا 3 ـ آقاي غلامرضا اعواني ـ عضو هيات امنا 4 ـ آقاي علي شريعتمداري ـ عضو هيات امنا 5ـ آقاي رضا داوري ـ عضو هيات امنا 6 ـ آقاي جواد فرهودي ـ رئيس كميسيون دائمي هيات امنا و سرپرست مركز تحقيقات علمي كشور 7 ـ آقاي ]مهندس سيدرضا موسوي[ معاون اداري و مالي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 8 ـ آقاي غلامعلي افروز ـ رئيس موسسه بين‌المللي روشهاي سواد آموزي بزرگسالان 9 ـ آقاي حسين زمرديان ـ رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي 10ـ آقاي كبريائي ـ معاون اجرائي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي 11ـ آقاي اصغر توفيق ـ رئيس دانشگاه جامع تكنولوژي 12ـ آقاي حسين غريبي ـ رئيس مركز اسناد و مدارك علمي ]مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران[ 13ـ آقاي احمدي ـ رئيس سازمان سمت 14ـ آقاي بهاء الدين شريعت ـ مدير كل دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مركزي 15ـ آقاي سيد محمد ابريشم ـ مدير اداري و مالي مركز تحقيقات علمي كشور

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: 1ـ جناب آقاي دكتر مهدي گلشني (بعلت سفر حج) 2 ـ جناب آقاي محمد توكلي [توكل ] 3 ـ جناب آقاي اعتمادي ـ نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

در اين جلسه پس از بحث و گفتگو و تبادل نظر تصميمات بشرح زير اتخاذ و به تصويب رسيد.
1 ـ بررسي و تصويب اصلاحيه‌هاي مربوط به موافقتنامه‌هاي بودجه سال 76 موسسات عضو بر عهده كميسيون دائمي قرار گرفت.

2ـ مقرر گرديد رسيدگي و تصويب بودجه مربوط به رديف جديد‌التاسيس ″ شورايعالي كاربردي″ در اين منطقه مورد بررسي قرار گيرد.
3ـ كليه موسسات عضو موظفند گزارش عملكرد بودجه سال 75 و شش ماهه اول سال 76 را بطور تفصيلي تهيه و آماده نموده و آنرا براي دبيرخانه مذكور ارسال دارند به نحوي كه گزارش مذكور حداقل يكماه قبل از تاريخ تشكيل جلسه بعدي هيات امناء در اختيار كليه اعضا قرار گرفته باشد تا در جلسه آينده هيات مطرح و بررسي گردد.
4ـ بودجه پيشنهادي سال 77 كليه موسسات عضو پس از بررسي و انجام اصلاحات لازم بشرح جدول پيوست به تصويب رسيد.

5ـ با پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به اعضاي هيات علمي پيماني به ميزان پرداختي به اعضاي هيات علمي رسمي موافقت شد.

6ـ پرداخت فوق‌العاده مديريت به اعضاي هيات علمي كه در مشاغل مديريت مندرج در مجموعه سازماني مصوب پستهاي يك يا دو ستاره قرار دارند به ميزان مندرج در جدول مصوب اولين جلسه هيات امنا مورد موافقت قرار گرفت.
7 ـ در تبصره 6 ماده ماده 3 آئين‌نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي، عبارت " حق حضور در جلسه″ به عبارت " حق‌التحقيق" اصلاح گرديد.
8 ـ در تبصره 3 ماده 3 آئين‌نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي، عبارت " حداكثر معادل 20 ساعت حق حضور در جلسه" به عبارت " حداكثر 15 ساعت حق‌التحقيق براي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و تا 25 ساعت حق‌التحقيق براي دوره‌هاي دكتري تخصصي با توجه به مرتبه علمي عضو" اصلاح گرديد.

9 ـ موافقت‌با تبديل به احسن يكباب ساختمان پژوهشگاه علوم انساني با رعايت مقررات مربوط به آئين‌نامه مالي و معاملاتي.

10 ـ با پيشنهاد مركز ملي اقيانوس‌شناسي در خصوص پرداخت حق‌الزحمه به دو محقق تبعه هندوستان بميزان هزار دلار در ماه براي مدت شش ماه و يك نفر محقق تبعه روسيه بميزان هزار و پانصد دلار در ماه به مدت شش ماه موافقت بعمل آمد.

11ـ پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد تعيين ميزان فوق‌العاده مديريت آنعده از اعضا هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه به صورت استخدام رسمي يا مامور در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالي شاغل خدمت مي‌باشند مطرح گرديد.
هيات با توجه به مصوبه سيصدو چهل و هشتمين جلسه مورخ 15/1/76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزير فرهنگ و آموزش عالي تفويض اختيار نمود تا نسبت به تعيين ميزان فوق‌العاده مديريت اعضاي هيات علمي كه در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سمتهاي معاون وزير، مشاور و مدير كل انجام وظيفه مي‌نمايند، بر مبناي درصدي از فوق‌العاده مديريت رئيس يكي از دانشگاهها حسب تشخيص خود اتخاذ تصميم نمايد و اين فوق‌العاده پس از تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي از محل اعتبارات وزارت يا سازمان متبوع عضو هيات علمي قابل پرداخت است، فوق‌العاده مديريت شاغلين ساير سمتهاي اجرائي وزارت كه در مجموعه سازماني با علامت يك يا دو ستاره مشخص شده و شاغل آن عضو هيات علمي مي‌باشد كماكان براساس مصوبه چهارمين جلسه مورخ 16/2/76 هيات امنا قابل پرداخت است.

 

 

 

دكتر مصطفي معين

وزير فرهنگ و آموزش عالي ورئيس هيات امنا

 

 

دكتر جواد فرهودي

معاون پژوهشي و رئيس كميسيون دائمي هيات امنا منطقه 2 پژوهشي

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385