صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1376/2/8

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

مصوبات چهارمين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : دفتر وزير فرهنگ و آموزش عالي

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 16

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: دفتر وزير فرهنگ و آموزش عالي

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي فرهنگي و رئيس هيات امناء

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيد مهدي گلشني

سمت: رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبيرهيات امناء

1-8  حاضرين جلسه:

1 ـ آقاي دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي 2 ـ آقاي نادرقلي قورچيان ـ عضو هيات امناء 3 ـ آقاي غلامرضا اعواني ـ عضو هيات امناء 4 ـ آقاي علي شريعتمداري ـ عضو هيات امناء 5 ـ آقاي رضا داوري ـ عضو هيات امناء 6 ـ آقاي محمد حسن شجاعي فرد ـ عضو هيات امناء 7 ـ آقاي سيد مهدي گلشني ـ رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناء 8 ـ آقاي حسين زمرديان ـ رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي 9 ـ آقاي فتح‌ا... مضطرزاده ـ رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي 10ـ آقاي حسين غريبي ـ رئيس مركز اسناد و مدارك علمي ] مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران[ 11ـ آقاي غلامعلي افروز ـ رئيس موسسه بين‌المللي روشهاي سواد آموزي بزرگسالان 12 ـ آقاي فرهاد دانشجو ـ رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 13 ـ آقاي علي‌اصغر توفيق ـ رئيس دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي 14 ـ آقاي واعظ مهدوي ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: آقاي دكتر احمد احمدي

1-11  ساير شرکت کنندگان: 1 ـ آقاي بهاء الدين شريعت ـ مديركل دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مركزي

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز شد:
سپس هيات وارد دستور گرديد و دبير هيات مواد دستور را بشرح زير مطرح نمود كه مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گرفت.

دستور اول : تمديد مهلت يكساله پرداخت فوق‌العاده مديريت اعضاي هيات علمي موضوع مصوبه اولين جلسه از دوره دوم مطرح شد كه با تمديد آن از تاريخ 1/7/75 تا تصويب ضوابط جديد موافقت شد.

دستور دوم ـ اصلاحات آئين‌نامه حق التدريس مطرح و پس از بررسي و انجام اصلاحات لازم بشرح زير، كل آئين‌نامه مجدداً بتصويب رسيد. يك نسخه آئين‌نامه حق التدريس اصلاح شده پيوست است.
2 ـ 1ـ در متن ماده 2 بعد از عبارت "يا 5/1 ساعت تدريس عملي اعضاي هيات علمي" عبارت" رسمي در دوره‌هاي روزانه و شبانه" اضافه شد.
2 ـ2 ـ ‌از متن ماده 2 و فرمول محاسبه حق‌التدريس عبارت "فوق‌العاده جذب" حذف شد.
2ـ3ـ تبصره 1 بشرح زير به ماده 2 آئين‌نامه اضافه شد و شماره تبصره‌هاي اين ماده متناسب با آن اصلاح گرديد.
* مطالب درون [ ] در متن اصلي نبوده و از دبيرخانه‌ي هيات امناي منطقه‌ي دو مي‌باشد.
تبصره 1 ـ حق‌التدريس اعضاي هيات علمي هر موسسه براي تدريس در خارج از موسسه متبوع خود به صورت عضو مدعو در ازاي تدريس هر يك ساعت درس نظري يا 5/1 ساعت درس عملي به ميزان حقوق مرتبه و پايه و فوق‌العاده مخصوص آنان قابل پرداخت است.
2 ـ‌4 ـ در سطر آخر تبصره 1 كه شماره آن به 2 اصلاح مي‌شود بعد از عبارت "تدريس آنان در هفته" عبارت "روزانه و شبانه" اضافه شد.
2 ـ 5 ـ به آخر تبصره 2 (تبصره 3 جديد) عبارت "وحق‌التدريس آنان با رعايت اين ماده و بر مبناي آخرين مرتبه و پايه آنان در هنگام بازنشستگي و بر اساس حقوق و فوق‌العاده مخصوص شاغلين در همان مرتبه و پايه قابل پرداخت است. "
2 ـ 6 ـ در بند الف تبصره 4 (تبصره 5 جديد) ميزان حق‌التدريس از 25/1 برابر به 5/1 برابر املاح و سطر آخر آن بشرح زير اصلاح شد:
"... حق‌التدريس تا 5/1 برابر حق التدريس موضوع اين ماده با تشخيص دانشگاه قابل پرداخت است."
2 ـ 7 ـ تبصره 6 بترتيب زير به آخر ماده 2 اضافه شد:
"تبصره 6 ـ حداكثر واحد تدريس حق‌التدريسي اعضاي هيات علمي مجموعاً در دوره‌هاي روزانه و شبانه براي كليه واحدهاي درسي نظري و عملي و واحدهاي رساله و پايان‌نامه‌ مازاد بر واحدهاي موظف نبايد از 24 واحد نظري يا معادل عملي آن در هر نيمسال تحصيلي و با رعايت تبصره 5 ماده 31 اصلاحي آئين‌نامه استخدامي هيات علمي تجاوز نمايد و در هر حال حداكثر ساعات حق‌التدريس قابل پرداخت براي پايان نامه‌ها و رساله‌ها 16 ساعت و براي دروس نظري 12 ساعت يا معادل عملي آن در هر نيمسال مي‌باشد. "
2 ـ 8 ـ بندهاي ب و ج آئين‌نامه در يكديگر ادغام شد.
2 ـ9ـ ضرايب مندرج در ماده 3 آئين‌نامه حذف و قسمت آخر آن پس از عبارت "براي تدريس در دوره‌هاي روزانه، شبانه يا تابستاني دعوت نمايد" بترتيب زير اصلاح شد:
".... دعوت نمايد. ميزان حق‌التدريس اين ونه مدرسين براي هر ساعت درس نظري يا معادل عملي آن به ماخذ حقوق و فوق‌العاده مخصوص مربي آموزشيار پايه يك، مربي پايه يك و يا استاديار پايه يك حسب مورد و با توجه به مدرك تحصيلي مدرس قابل پرداخت است. "
2 ـ 10ـ تبصره‌هاي او 2 و 3 بشرح زير به اين ماده اضافه و شماره تبصره‌هاي قبلي بترتيب به 4 و 5 اصلاح شد:
تبصره 1 ـ حق‌التدريس اعضاي هيات علمي پيماني بر اساس مقررات اين ماده قابل پرداخت است.
تبصره 2 ـ حق‌التدريس مدرسين داراي مدارك تحصيلي حوزوي با توجه به اتمام دوره‌هاي سطح، خارج و يا داشتن درجه اجتهاد به تائيد معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي ستاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و رعايت طبقه‌بندي گواهي‌نامه‌هاي مزبور موضوع مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بر اساس ضوابط اين ماده قابل پرداخت است.
تبصره 3 ـ به كساني كه براي آموزش فني، عملي، هنري و آزمايشگاهي ... دعوت مي‌شوند و مدرك تحصيلي خاص يا مرتبه دانشگاهي ندارند، هرگاه صلاحيت و مهارت و تجربه و پيشينه خدمات آنان مورد تائيد كميسيونهاي ذيصلاح دانشگاه مربوط باشد پس از تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي معادل 80 تا 100 درصد حق‌التدريس مقرر در اين ماده با توجه به مدارك علمي و تجربه مدرس ارزيابي و تعيين خواهد شد.
2 ـ 11ـ ماده 5 در خصوص تعيين ضرايب ريالي حق‌التدريس و تبصره‌هاي 1و 3 آن با توجه به اصلاحات فوق حذف شد و تبصره 2 آن عيناً تحت عنوان ماده 4 در آئين‌نامه ملحوظ گرديد.
2 ـ 12ـ در ماده 6 آئين‌نامه بعد از عبارت "بيش از 40 كيلومتر" عبارت "و كمتر از 15 كيلومتر" اضافه شد.
2 ـ 13ـ در ماده 7 عبارت "بيش از 120 كيلومتر" به "بيش از 150 كيلومتر" اصلاح شد و بعد از عبارت" ... اياب و ذهاب و اقامت و نيز" كلمه "حداكثر" اضافه گرديد. همچنين به آخر اين ماده عبارت" و ميزان حق‌التدريس از حداكثر دو برابر مبلغ تعيين شده در دانشگاه متبوع تجاوز ننمايد. " اضافه شد.
2 ـ 14ـ اصلاحات مزبور از تاريخ 1/7/76 قابل اجرا مي‌باشد.

دستور سوم ـ اصلاحات آئين‌نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي بشرح زير مطرح و بتصويب رسيد. (يك نسخه آئين‌نامه اصلاح شده پيوست است).
3 ـ 1 ـ چهار تبصره بشرح زير به ماده 3 آئين‌نامه اضافه شد:
تبصره 3 ـ حق‌الزحمه داوران ( ممتحن‌يا ژوري) جلسات دفاع از پروژه‌هاي كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتراي تخصصي حداكثر معادل 20 ساعت حق حضور در جلسه قابل پرداخت است. در مورد داوران خارج از دانشگاه متبوع چنانچه از شهرستان دعوت شوند هزينه رفت و برگشت و اقامت نيز پرداخت مي‌شود. براي هر جلسه دفاع از پروژه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي حداكثر يكنفر داور داخلي و يك نفر داور خارجي (خارج از دانشگاه متبوع) و براي هر رساله دكتراي تخصصي حداكثر يكنفر داور داخلي و دو نفر داور خارجي در نظر گرفته مي‌شود.
تبصره 4 ـ شوراي تحصيلات تكميلي هر دانشگاه پرونده علمي اعضاي هيات علمي را كه مي‌توانند سرپرستي پايان‌نامه‌هاي دوره كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتراي تخصصي را عهده‌دار شوند با توجه به ميزان فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، ساعات موظف تدريس، مرتبه علمي و فعاليتهاي و سمتهاي اجرايي آنان بررسي و تعداد پايان‌نامه‌هايي را كه هر عضو مي‌تواند سرپرستي ‌نمايد، تعيين مي‌كند و در هر صورت در هر نيمسال تحصيلي بيش از 16 واحد معادل براي مجموع پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره 5 ـ حق‌التدريس پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها پس از اتمام كار پايان‌نامه و رساله و دفاع از آن قابل پرداخت است مشروط بر اينكه با افزودن اين واحدها به نيمسالهاي قبل كه موضوع پايان‌نامه در دست بررسي و اقدام بوده است از سقف تعيين شده در آئين‌نامه حق‌التدريس تجاوز نكند. براي پايان‌نامه‌هاي دوره كارشناسي ارشد حداكثر2 نيمسال تحصيلي و براي رساله‌هاي دوره دكتراي تخصصي حداكثر3 نيمسال تحصيلي قابل پرداخت است. و در صورت رضايت از پيشرفت كار، دانشگاه مي‌تواند حق‌التدريس يك نيمسال در دوره كارشناسي ارشد و 2 نيمسال در دوره دكتراي تخصصي را قبل از اتمام كار پايان‌نامه‌ يا رساله بپردازد.
تبصره 6 ـ در مورد داوران برگزاري امتحان جامع دوره دكتراي تخصصي و تصويب طرح مقدماتي رساله بجز استاد راهنما و استادان مشاور، دانشگاه مي‌تواند به افراد مدعو حداكثر تا 20 ساعت حق حضور در جلسه بپردازد.
3 ـ 2 ـ تبصره 2 ماده 7 در مورد ضريب پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تجربي آزمايشگاهي حذف شد.
3 ـ 3ـ اين اصلاحات از تاريخ 1/7/76 قابل اجرا مي باشد.
دستور چهارم ـ موضوع اصلاح ماده 9 اصلاحي آئين‌نامه استخدامي هيات علمي در خصوص ضوابط و شرايط تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مطرح و بترتيب زير بتصويب رسيد:
الف ـ حداكثر دوره آزمايشي از 3 سال به 5 سال اصلاح مي‌شود.
ب ـ تبصره 2 با تبصره 3 ادغام و بشرح متن زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 2 ـ عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان حداقل 2 سال، حداكثر ظرف مدت 1 سال فرمهاي مربوط به تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را تكميل و بهمراه مدارك لازم براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط تحويل دهد. عدم تكميل و ارائه به موقع فرمها و مدارك بمنزله عدم تمايل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده و در پايان 3 سال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده مي‌شود و مجوزي براي ادامه خدمت نخواهد داشت. پس از تحويل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كرده و تا پايان 4 سال در مورد قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت نظر قطعي خود را اعلام نمايد. در هر صورت دوران خدمت رسمي آزمايشي عضو نبايد از 5 سال تجاوز كند و چنانچه دانشگاه از نظر صلاحيت‌هاي عمومي و علمي، از طريق مراجع ذيصلاح بررسي كننده حسب مورد، در پايان 5 سال نظر قطعي خود را اعلام ننمايد وضعيت عضو به رسمي قطعي تبديل خواهد شد.
ج ـ متن زير جايگزين تبصره 3 مي‌شود.
تبصره 3 ـ اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي در مراتب مربي و استاديار براي تبديل وضع از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي لازم است 60 درصد حداقل امتيازهاي (وتو كننده) تعيين شده در مواد 1 و 2 آئين‌نامه ارتقا را احراز نمايند و حداقل يك مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمي كه در طي دوران رسمي آزمايشي تهيه شده باشد، ارائه نمايند.
در مورد مربيان قبولي در دوره دكتراي تخصصي و شروع به تحصيل در اين دوره بجاي امتيازهاي موضوع اين تبصره قابل قبول است.
دستور پنجم: موضوع اعطاي فرصت مطالعاتي به اعضاي هيات علمي متقاضي با هزينه شخصي و باحكم ماموريت و استفاده از حقوق و مزاياي ريالي مستمر مصوب مندرج در آخرين حكم كارگزيني (بدون دريافت ارز و فوق‌العاده ماموريت روزانه و بليط رفت و برگشت) مطرح شد كه با رعايت شرايط زير مورد موافقت قرار گرفت:
الف‌ـ عضو متقاضي واجد شرايط مندرج در آئين‌نامه فرصت مطالعاتي بوده و كليه ضوابط آئين‌نامه مزبور رعايت شود.
ب ـ ‌استفاده از فرصت مطالعاتي براساس اين مصوبه جزء نوبت فرصت مطالعاتي وي محسوب خواهد شد.

دستور ششم ـ موضوع اعطاي پايه به آن دسته از اعضاي هيات علمي رسمي كه با استفاده از مرخصي بدون حقوق موفق به اخذ درجه دكتراي تخصصي در رشته مورد نياز دانشگاه شده يا مي‌شوند مطرح شد. هيات پس از بررسي موضوع با اعطاي حداكثر 2 پايه تشويقي (بازاي هر دو سال تحصيل يك پايه) و حداكثر 4 پايه ( بازاي هر سال تحصيل يك پايه) و مجموعاً حداكثر 6 پايه براي مدت تحصيل با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با رعايت شرايط زير موافقت نمود:
الف ـ ترفيعات مزبور پس از اخذ درجه دكتراي تخصصي و شروع بكار در موسسه متبوع و در وضعيت استخدام رسمي قطعي قابل اعطا مي‌باشد.
ب ـ حكم مرخصي بدون حقوق اين اعضا به ماموريت تحصيلي بدون دريافت حقوق و مزايا اصلاح مي‌شود.
ج ـ‌ بار مالي اين مصوبه از تاريخ تصويب قابل پرداخت مي باشد.

دستور هفتم ـ افزايش ميزان فوق‌العاده ماموريت روزانه اعضاي هيات علمي از 000/14 ريال به 000/20 ريال الي 000/40 ريال در روز با توجه به مرتبه علمي عضو مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور هشتم‌ـ ساير موارد:
8 ـ 1ـ هيات امناء بمنظور تسريع در امور جاري دانشگاه اختيار بررسي و تصويب بودجه تفصيلي (جاري و عمراني) سال 76 دانشگاه و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را به كميسيون دائمي تفويض نمود و مقرر داشت نتيجه بررسي در اولين جلسه هيات براي اتخاذ تصميم نهائي مطرح شود.
8 ـ 2ـ پيشنهاد مربوط به انجام طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي بشرح زير مطرح و بتصويب رسيد:
"دانشگاه مي‌تواند براي انجام طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي با اشخاص حقيقي (اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي يا حقوقي قرارداد مقطوع (بصورت پيمانكاري) منعقد نمايد. در صورت انعقاد قرارداد مقطوع با اشخاص مذكور كليه هزينه‌هاي مربوط به طرح يا پروژه تحقيقاتي موضوع قرارداد بعهده طرف قرارداد خواهد بود و پرداخت قرارداد بر اساس گزارش پيشرفت كار و تائيد رئيس دانشگاه يا موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان صورت خواهد گرفت. "
8 ـ 3ـ موضوع پرداخت حق‌التحقيق باعضاء هيات علمي مطرح و بشرح زير بتصويب رسيد.
1 ـ حق‌التحقيق اعضاي هيات علمي منطقه 2 پژوهشي بماخذ حقوق و فوق‌العاده مخصوص آنان پرداخت شود.
2 ـ ساعات حق‌التحقيق از 16 ساعت به 20 ساعت و در موارد استثنائي حسب تشخيص رئيس موسسه تا 25 ساعت براي طرحهاي جاري قابل افزايش است.
3 ـ اجراي اين مصوبه بصورت آزمايشي بمدت 6 ماه است. هر يك از موسسات در پايان 6 ماه گزارش عملكرد خود را در خصوص پيشرفت تحقيقات در اجراي اين افزايش ارائه دهند تا پس از بررسي براي 6 ماه ديگر تجديد شود.
4ـ اعتبار لازم براي پرداخت افزايش حق‌التحقيق و افزايش سقف آن از محل صرفه‌جوئي‌هاي موسسات عضو منطقه و يا هر محل ممكن ديگر تامين شود.
5 ـ براي طرحهائيكه از بيرون به موسسه ارجاع مي‌گردد و يا طرحهاي ملي، سقف ساعات مي‌تواند مراعات نشود. گزارش عملكرد بعد از پايان 6 ماه براي هيات امنا ارسال شود تا تصميم نهائي اتخاذ شود.
8 ـ 4 ـ پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد تفويض اختيار به وزير فرهنگ و آموزش عالي براي تعيين ميزان فوق‌العاده مديريت اعضاي هيات علمي حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه داراي سمت اجرائي مي‌باشند، همتراز با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مطرح شد. هيات با پرداخت فوق‌العاده مديريت به اعضاي هيات علمي شاغل در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه تصدي سمتهاي اجرائي را عهده‌دار هستند بميزان فوق العاده مديريت مديران گروههاي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي حسب پيشنهاد دفتر هياتهاي امنا و هيات مميزه مركزي و تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي موافقت نمود.
8 ـ 5 ـ پيشنهاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي براي تغيير وضعيت استخدامي آقاي حسن فقيه از كارشناسي به مربي آموزشيار مطرح شد. هيات با بررسي پرونده و طرح آن در هيات مميزه مركزي موافقت نمود.
8 ـ 6 ـ پيشنهاد مربوط به استخدام آقاي دكتر منصور معين‌زاده حسيني در مرتبه استادي پايه 10 رسمي قطعي كه در جلسه هيات مميزه مركزي مورخ 1/2/75 نيز طرح و بتصويب رسيده است مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

 

 

دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني

وزير فرهنگ و آموزش عالي فرهنگي و رئيس هيات امناء

 

 

دكتر سيد مهدي گلشني

رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبيرهيات امناء

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385