صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1374/12/24

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

مصوبات دومين جلسه از دوره دوم هيأت امناي منطقه 2 پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : مركز ملي اقيانوس‌شناسي

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: مركز ملي اقيانوس‌شناسي

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي فرهنگي و رئيس هيات امناء

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيد مهدي گلشني

سمت: رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبيرهيات امناء

1-8  حاضرين جلسه:

1 ـ آقاي دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء 2 ـ آقاي نادرقلي قورچيان ـ عضو هيات امناء 3 ـ آقاي غلامرضا اعواني ـ عضو هيات امناء 4 ـ آقاي علي شريعتمداري ـ عضو هيات امناء 5 ـ آقاي رضا داوري ـ عضو هيات امناء 6 ـ آقاي محمد حسن شجاعي فرد ـ عضو هيات امناء 7 ـآقاي سيد مهدي گلشني ـ رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناي منطقه 8 ـآقاي حسين زمرديان ـ رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي 9 ـ آقاي فتح‌ا... مضطرزاده ـ رئيس مركز تحقيقات علمي كشور 10ـ آقاي حسين غريبي ـ رئيس مركز اسناد و مدارك علمي ] مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران[ 11ـ جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر احمد احمدي ـ رئيس سازمان سمت 12 ـ آقاي كبيري ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: 1 ـ آقاي دكتر غلامعلي افروز 2ـ آقاي رحمان سرشت 3 ـ آقاي علي اصغر توفيق

1-11  ساير شرکت کنندگان: 1ـ آقاي بهاء الدين شريعت ـ ‌مدير كل دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مركزي

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

جلسه با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد آغاز و سپس مواد دستور جلسه بترتيب زير مطرح و پس از بررسيهاي لازم در هر مورد اتخاذ تصميم شد:

دستور اول ـ اصلاح ضوابط اعطاي ترفيع به اعضاء هيات علمي ايثارگر، جانباز، آزاده
موارد ابهام دستورالعمل اعطاي ترفيع به اعضاي هيات علمي ايثارگر مصوب ششمين جلسه هياتهاي امناي مناطق بشرح زير مطرح و اتخاذ تصميم شد:
الف ـ امكان استفاده عضو هيات علمي از ترفيعات مندرج در 2 ستون جدول مصوب.
ب ـ امكان استفاده همزمان از ترفيع سربازي و ترفيع خدمت در جبهه و جانبازي.
* مطالب درون [ ] در متن اصلي نبوده و از دبيرخانه مي‌باشد.
ج ـ اعطاي ترفيع تشويقي بازاي خدمت عادي در مناطق جنگي موضوع بخشنامه شماره 5000/1/41 مورخ 17/12/71 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مصوبه ـ با توجه به مقررات مورد عمل در مورد كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ بترتيب زير در مورد اعضاي هيات علمي عمل شود:
1 ـ اعضاي هيات علمي مي‌توانند از ترفيعات مندرج در ستونهاي جانبازان و رزمندگان جدول ترفيعات ايثارگران مصوب جلسه ششم هياتهاي امناء استفاده نمايند.
2 ـ همچنين اعضاي هيات علمي مي‌توانند از مجموع ترفيع سربازي و ترفيع خدمت در جبهه (در صورتيكه همزمان بوده باشد)‌برخودار ]برخوردار[ شوند.
3 ـ يك پايه ترفيع تشويقي بازاي هر سال خدمت اعضاي هيات علمي شاغل در مناطق جنگي، بر اساس بخشنامه شماره 5000/1/41 مورخ 17/12/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به اعضاي هيات علمي اعطاء شود.
4 ـ اعطاي ترفيعات موضوع اين مصوبه مشروط بر آنستكه از حداكثر سقف پايه‌هاي تعيين شده در مصوبه ششمين جلسه هياتهاي امناء تجاوز ننمايد.
ضمناً هيات اعلام داشت كه ترفيعات موضوع اين مصوبه و مصوبه قبلي مربوط به ايثارگران جزء ترفيعات آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي نبوده و لازم است كه اين امتياز بصورت يك رقم مجزا تحت عنوان امتياز جانبازي يا آزادگي يا رزمندگي در احكام استخدامي مربوط درج شود.

دستور دوم ـ اصلاح ماده 5 پيوست شماره 6 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي
مصوبه ـ هيات با توجه به مشكلات مربوط در امر پرداخت هزينه‌هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي و بخصوص هزينه‌هاي ارزي با اصلاح ماده 5 پيوست شماره 6 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي بترتيب زير موافقت نمود:
ماده 5 ـ موسسه مي‌تواند به استادان، دانشياران، استادياران و در شرايط استثنائي به مربيان تمام وقت رسمي قطعي خود پس از حداقل 4 سال خدمت متوالي علمي در موسسه]؛[ فرصت مطالعاتي به مدت حداكثر يكسال بطور متوالي يا متناوب براي تكميل اطلاعات علمي و آگاهي از تحقيقات پيشرفته داخل يا خارج از كشور و شركت در اين گونه تحقيقات طبق برنامه‌اي كه مورد تصويب رئيس موسسه قرار گيرد با پرداخت حقوق و فوق‌العاده مخصوص و ساير مزاياي مصوب بر اساس دستورالعمل اجرائي اين ماده كه پس از تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اعطاء نمايد.
تبصره 1ـ موسسه مي‌تواند هزينه‌هاي مربوط به انجام فرصتهاي مطالعاتي در خارج از كشور را بشرح زير و در صورت وجود اعتبار از محل بودجه خود بپردازد.
1ـ بهاي بليط رفت و برگشت هواپيماي عضو هيات علمي و خانواده‌ وي.
2 ـ هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور. ضمناً ‌توصيه شد كه در دستورالعمل اجرائي اين ماده هزينه‌هاي مربوط به اخذ ويزا و بخصوص هزينه مسافرت براي يك يا چند بار مسافرت برا ي اخذ ويزا بطور صريح مشخص شود.
3 ـ معادل ريالي هزينه‌هاي بيمه حداكثر بميزان 3600 دلار براي هر خانواده در يكسال.
4 ـ مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي و حقوق و مزاياي مصوب عضو.
تبصره 2 ـ اعضاي هيات علمي مي‌توانند بمنظور ارتباط و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرائي و حل مشكلات علمي و فني كشور فرصت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند.
در اينصورت موسسه مي‌تواند هزينه‌هاي مربوط را بشرح زير از محل بودجه خود بشرط وجود اعتبار بپردازد:
1 ـ پرداخت حق‌التحقيق بميزان حداكثر سقف مصوب در صورت انجام تحقيقات روي پروژه‌هاي تحقيقاتي موسسه متبوع.
2 ـ پرداخت حق‌التحقيق بميزان حداكثر سقف مصوب در صورت انجام تحقيقات روي پروژه‌هاي تحقيقاتي موسسه ميزبان و از محل اعتبارات موسسه ميزبان و با توافق موسسه متبوع.
3 ـ پرداخت هزينه مسكن در صورتيكه عضو هيات علمي فرصت مطالعاتي خود را در خارج از شهر محل اقامت خود ميگذارند، طبق عرف محل و تصويب هيات رئيسه موسسه متبوع يا ميزبان.
4 ـ تجهيز آزمايشگاههاي موسسه متبوع يا خريد كتب و وسايل كمك آموزشي از محل صرف‌جوئي فرصت مطالعاتي خارج از كشور.
در اين مورد پيشنهادهاي عضو هيات علمي كه بجاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور از فرصت مطالعاتي در داخل كشور استفاده نموده است داراي اولويت مي‌باشد.

دستور سوم ـ افزايش كمك هزينه مسكن اعضاي هيات علمي فاقد مسكن
مصوبه ـ هيات با افزايش كمك هزينه كمك هزينه مسكن اعضاي هيات علمي فاقد مسكن موضوع مصوبه دومين جلسه هياتهاي امناء حداكثر تا ميزان دو برابر مصوبه قبلي (حداكثر دويست هزار ريال در ماه ) با رعايت ضوابط مصوبه مذكور و بشرط وجود اعتبار در بودجه دانشگاه از تاريخ 1/1/75 موافقت نمود.
ضمناً موسسه مي‌‌تواند براي پرداخت كمك هزينه مسكن بميزان بيش از دويست هزار ريال و حداكثر تا پانصد هزار ريال از محل درآمد اختصاصي و بر اساس ضوابطي كه بتصويب كميسيون دائمي خواهد رسيد، اقدام نمايد.

دستور چهارم ـ اعطاي ترفيع به فارغ‌التحصيلان دوره دانشوري
مصوبه ـ ‌با اعطاي ترفيع به اعضاي هيات علمي (مربيان) كه دوره دانشوري را براساس آئين‌نامه "ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاهها (دانشوري) " باتمام مي‌رسانند بترتيب زير موافقت شد.
الف ـ اعطاي حداكثر 2 پايه استحقاقي سنواتي در طي دوران تحصيل با ارائه گواهي پيشرفت تحصيل كه بتائيد دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد به دانشجويان دوره دانشوري.
ب ـ اعطاي حداكثر 3 پايه تشويقي در مرتبه مربي پس از پايان دوره دانشوري و اخذ گواهينامه مربوط و اشتغال بكار در دانشگاه متبوع.
ج ـ در صورت اخذ درجه دكترا و ارتقاء بمرتبه استادياري در هنگام صدورحكم استادياري، 3 پايه موضوع بند ب اين مصوبه حذف مي‌شود و اين موضوع در حكم ترفيع مربوط مي بايستي تصريح شود.

دستور پنجم‌ـ ‌افزايش ميزان حق تاليف و ترجمه
مصوبه ـ با افزايش ميزان حق تاليف و ترجمه و خريد اثر بميزان 2 برابر مصوبه قبلي هياتهاي امناء بشرط وجود اعتبار و درج در بودجه تفصيلي دانشگاه موافقت شد.

دستور ششم ـ ‌ارتقاء و ترفيع و افزايش حقوق اعضاي هيات علمي پيماني
مصوبه
الف ـ قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت به اعضاي هيات علمي و قضات، در مورد اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي نيز اجراء شده و حقوق آنان از تاريخ 1/1/74 بميزان 20 درصد افزايش يابد. از تاريخ اجراي اين مصوبه بخشنامه شماره 1086/278/15 مورخ 21/1/69 موضوع مصوبه هيات سه نفري جانشين هياتهاي امناء در خصوص افزايش حقوق اعضاي هيات علمي پيماني بميزان 5% كمتر از اعضاي هيات علمي رسمي و نيز بخشنامه شماره 35854/8445/15 مورخ 25/12/69 در خصوص افزايش فوق‌العاده شغل (فوق‌العاده مخصوص) اعضاي هيات علمي پيماني بميزان 5% كمتر از اعضاي هيات علمي رسمي لغو مي‌شود.
ب ـ اعضاي هيات علمي پيماني در هر مرتبه كه هستند مي توانند حداكثر از 2 پايه ترفيع در طول خدمت پيماني با رعايت آئين‌نامه ترفيع اعضاي هيات علمي استفاده نمايند.
ضمناً اين ترفيعات جانشين 5 درصد افزايش حقوق ساليانه (حداكثر دو سال) موضوع مصوبه هيات سه نفري جانشين هياتهاي امناء مي‌باشد.
ج ـ‌ اعضاي هيات علمي پيماني مي‌توانند با رعايت كامل آئين‌نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و در صورت احراز كليه شرايط لازم مندرج در آئين‌نامه ارتقاء و پس از تصويب هيات مميزه يا هيات مميزه مركزي حسب مورد و هيات امناي مربوط بمرتبه بالاتر ارتقاء يابند.
د ـ اعضاي هيات علمي پيماني مشمول ماده 5 پيوست شماره 6 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي (فرصت مطالعاتي) نمي باشند.

دستور هفتم‌ـ ‌افزايش 2 تبصره به مواد 35 و 39 آئين‌نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو بخارج
مصوبه ـ با الحاق 2 تبصره به مواد 35 و 39 آئين‌نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج در مورد آن دسته از اعضاي هيات علمي كه با هزينه شخصي و يا با استفاده از بورس اعطائي ساير كشورها بخارج اعزام مي‌شوند بشرح زير موافقت شد:
تبصره الحاقي به ماده 35 ـ در مورد آندسته از اعضاي هيات علمي كه به هزينه شخصي و يا با استفاده از بورس تحصيلي اعطائي ساير كشورها بخارج اعزام مي‌شوند، دانشگاه مي‌تواند به رعايت 3 شرط زير حكم ماموريت تحصيلي براي آنان صادر نمايد:
1 ـ دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلي مورد تأييد و نياز دانشگاه باشد.
2 ـ حقوق ايام ماموريت تحصيلي در حساب خاص نگهداري شده وپس از بازگشت عضو و شروع بكار در دانشگاه بطوريكجا پرداخت شود.
3 ـ در صورت سپردن و ثيقه ملكي حقوق ايام ماموريت تحصيلي بصورت ماهانه بر اساس دستورالعملي كه بتصويب كميسيون دائمي مي‌رسد پرداخت شود.
تبصره 2 الحاقي به ماده 39 ـ كساني كه با استفاده از تبصره ماده 35 مامور به تحصيل مي‌شوند متعهد خواهند شد كه پس از فراغت از تحصيل برابر زمان استفاده از ماموريت تحصيلي در دانشگاه معرف خدمت نمايند.

دستور هشتم ـ آئين‌نامه حق‌التعليم مربيان ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مطرح شد و نظر باينكه اين موضوع در موسسات عضو اين منطقه داراي كاربري نبود از دستور خارج شد.
دستور نهم ـ تسري افزايش ضريب حقوق به حق تاهل و اولاد
مصوبه ـ هيات با افزايش حق تاهل و اولاد اعضاي هيات علمي بميزان 20% موافقت نمود و مقرر گرديد حق تاهل و اولاد اعضاي هيات علمي از تاريخ 1/1/74 هر ساله متناسب با درصد افزايش ضريب ريالي پايه حقوق اعضاي هيات علمي افزايش يابد.

دستور دهم ـ‌ چگونگي اعطاي ترفيعات بورس و ترفيعات استحقاقي اعضاي هيات علمي كه از ماموريت يا بورس تحصيلي استفاده مي‌نمايند.
مصوبه ـ اعضاي هيات علمي مامور به تحصيل براي ايام ماموريت تحصيلي فقط مي ‌توانند از يكي از ترفيعات ( بورس يا استحقاقي ) استفاده نمايند و در صورتي كه از هر دو نوع ترفيع استفاده نموده باشند دانشگاه مكلف به لغو يكي از آنها مي باشد، تعداد ترفيعات استحقاقي اعضاي هيات علمي در ايام ماموريت تحصيلي حداكثر 4 پايه براي دوره دكترا و 2 پايه براي دوره كارشناسي ارشد و حداكثر 5 پايه براي دو مقطع تعيين مي‌شود و احكام پايه‌هاي مازاد بر آن بايستي لغو شود. تعداد ترفيعات بورس اعضاي هيات علمي موضوع بند ب مصوب پنجمين جلسه هياتهاي امناء بترتيب اين مصوبه اصلاح مي‌شود.
اعطاي ترفيعات استحقاقي در ايام ماموريت تحصيلي منوط است به ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي كه مورد تاييد دانشگاه محل تحصيل و دانشگاه متبوع عضو قرار گرفته باشد.

دستور يازدهم ـ افزايش مدت ماموريت تحصيلي اعضاي هيات علمي از 4 سال به 5 سال
مصوبه ـ موضوع تمديد مدت ماموريت تحصيلي اعضاي هيات علمي براي مدت مازاد بر 4 سال مطرح و مقرر شد بر اساس اصلاحيه ماده 3 پيوست شماره 6 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي مصوب هفتمين جلسه هيات امناء اقدام شود و براي تمديد مدت ماموريت تحصيلي عضو هيات علمي براي مدت مازاد بر 4 سال لازم است كه گزارش توجيهي در مورد علت عدم تكميل تحصيلات طي مدت مقرر كه مورد تاييد دانشگاه محل تحصيل و دانشگاه متبوع عضو باشد تهيه و بطور موردي در جلسه هيات امناء مطرح شود.

دستور دوازدهم ـ ترفيعات تشويقي
مصوبه ـ اجازه داده مي‌شود باعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي بازاي خدمات ارزنده و چشمگير علمي (آموزشي ، پژوهشي، اجرائي) در طي سال تحصيلي با رعايت نكات زير ترفيع تشويقي اعطاء شود:
1 ـ حداكثر 10% اعضاي هيات علمي در هر سال تحصيلي مي‌توانند از ترفيع موضوع اين مصوبه استفاده نمايند.
2 ـ هر يك از اعضاي هيات علمي در طي دوران خدمت خود مي‌توانند حداكثر از 3 پايه تشويقي استفاده نمايند.
3 ـ‌ ضوابط مربوط به نحوه اعطاي پايه‌هاي تشويقي موضوع اين مصوبه را هيات مميزه مركزي با رعايت آئين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي تنظيم نموده و توسط وزير فرهنگ و آموزش عالي بدانشگاه ابلاغ خواهد شد. ضمناًً مقرر شد كه در دستورالعمل تنظيمي ترتيبي اتخاذ شود كه عضو هيات علمي در هر مرتبه علمي از يك پايه تشويقي (هر 5 سال يك پايه ) و نهايتاًُ از 4 پايه برخوردار خواهد شد.
4 ـ پايه‌هاي تشويقي كه باعضاي هيات علمي براي خدمت در شهرستانها براساس مصوبه هيات سه نفري جانشين هياتهاي امناء اعطاء مي‌شود شامل ترفيعات موضوع اين مصوبه نمي‌باشد.

دستور سيزدهم ـ روش تصويب بودجه تفصيلي سال 75
مصوبه ـ مقرر شده دستورالعمل و فرمهاي تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي توسط كميته تخصصي اداري و مالي شواري هماهنگي هياتهاي امناء تهيه و از طريق وزير فرهنگ و آموزش عالي براي تنظيم بودجه تفصيلي به دانشگاه ابلاغ شود.
سعي شود جلسه فوق‌العاده هيات براي تصويب بودجه تفصيلي سال 75 حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 75 تشكيل شود.

دستور چهاردهم ـ ساير موارد:
الف ـ صورتحسابهاي مالي دانشگاه باطلاع اعضاي هيات رسيد.
ب ـ نامه شماره 5662 مورخ 18/9/74 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در خصوص فروش ساختمان شماره 17/367 معروف به حمام مشيرالدوله واقع در خيابان لاله زار جهت تبديل به احسن‌ نمودن آن مطرح شد كه با رعايت مقررات مربوط مورد موافقت قرار گرفت.

 

 

 

دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني

وزير فرهنگ و آموزش عالي فرهنگي و رئيس هيات امناء

 

 

دكتر سيد مهدي گلشني

رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبيرهيات امناء

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385