صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1374/6/12

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

اولين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : سازمان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: سازمان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مهدي گلشني

سمت: رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناي منطقه 2 پژوهشي

1-8  حاضرين جلسه:

1- آقاي دكتر سيد‌محمدرضا هاشمي گلپايگاني ـ‌ وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء 2- حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر احمد احمدي ـ رئيس سازمان سمت 3- " " غلامرضا اعواني ـ عضو هيات امناء 4- " " غلامعلي افروز ـ رئيس موسسه بين‌المللي روشهاي سواد آموزي بزرگسالان 5- " " علي‌اصغر توفيق ـ رئيس دانشگاه جامع تكنولوژي 6- " " رضا داوري ـ عضو هيات امناء 7- " " علي شريعتمداري ـ عضو هيات امناء 8- " " حسن ظهور ـ رئيس موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي 9- " " نادرقلي قورچيان ـ عضو هيات امناء 10- " " سيدمهدي گلشني ـ رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناء 11- " " سيداحمد معتمدي ـ عضو هيات امناء 9- آقاي كبيري ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: 1- آقاي دكتر حسين زمرديان

1-11  ساير شرکت کنندگان: 1- آقاي بهاءالدين شريعت ـ مدير كل دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مركزي

2-دستور جلسه:

-

 

 

 

3- مصوبات:

جلسه با تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد آغاز شد. پس از آن جناب آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي پيرامون قانون تشكيل هياتهاي امناء و اهميت آن در اداره امور دانشگاهها و ساختار تشكيلاتي جديد و عملكرد هياتهاي امناء در دوره اول و رفع مشكلات مربوط به اجراي مصوبات بياناتي ايراد فرمودند. سپس جلسه وارد دستور شد.

دستور اول ـآئين‌نامه داخلي هيات امنا
ماده 1 ـ جلسات عادي هيات امناء حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري، بنا به تقاضاي هر يك از اعضاء و موافقت رئيس هيات تشكيل مي‌شود.
ماده 2 ـ دعوت براي تشكيل جلسات عادي پس از هماهنگي با رئيس هيات امناء به وسيله دبير هيات بعمل مي‌آيد و دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پيشنهادها و مدارك مربوط حداقل يكماه قبل از تاريخ تشكيل هر جلسه ارسال مي‌شود. در موارد فوق‌العاده كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد يكهفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.
ماده 3 ـ جلسات هيات امناء با حضور حداقل دوسوم اعضاء و با رياست وزير فرهنگ و آموزش عالي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تصاوي آراء، راي طرفي كه رئيس هيات امناء با آن هم‌راي بوده است، مصوب تلقي مي‌شود و راي لازم براي تصويب نبايد از 6 راي كمتر باشد.
ماده 4 ـ دستور جلسات را دبير هيات با تصويب رئيس هيات امناء تعيين خواهد كرد. هر يك از اعضاء هيات امناء مي‌تواند پيشنهاد خود را براي دبير هيات ارسال نمايد تا بر طبق اولويت در دستور كار قرار گيرد.
ماده 5 ـ دبير هيات امناء خلاصه مذاكرات هر جلسه را تهيه نموده و پس از تائيد رئيس هيات، حداكثر ظرف مدت يكماه براي اعضاء ارسال خواهد كرد.
تبصره ـ صورتجلسات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات هيات در دفتري كه بدين منظور تهيه مي‌شود ثبت و ذيل صفحات دفتر مزبور را رئيس هيات امناء امضاء خواهند نمود.
ماده 6 ـ مصوبات هيات امناء پس از هماهنگي توسط رئيس هيات امناء جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد و اعضاي حاضر در جلسه پيش‌نويس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند نمود.
تبصره ـ يك نسخه از مصوبات هيات امناء به دفتر هياتهاي امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يك نسخه از مصوبات مذكور براي اعضاء ارسال مي‌گردد.
ماده 7 ـ به منظور بررسي كارشناسي و تخصصي موضوعات طرح شده در دستور كار هيات امناء كميسيوني تحت عنوان "كميسيون دائمي" طبق دستورالعمل پيوست اين آئين‌نامه تشكيل مي‌شود.
ماده 8 ـ هيات امناء مي‌تواند در صورت لزوم براي تصويب نهائي مسائل طرح شده بغير از بودجه تفصيلي و ساختار تشكيلاتي موضوع بندهاي ب ـ ج ـ د، ماده 7 قانون تشكيل هياتهاي امناء به كميسيون دائمي يا كميسيونهاي منتخب ديگر تفويض اختيار نمايد.
ماده 9 ـ نظر باينكه بررسي و تصويب بودجه تفصيلي و همچنين ساختار تشكيلاتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است لذا كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي و ساختار تشكيلاتي اقدام و نتيجه بررسي را همراه با گزارش توجيهي لازم به تصويب هيات امناء خواهد رساند.
تبصره ـ تصويب اصلاحيه‌هاي بودجه تفصيلي در قالب هيات امناء بعهده كميسيون دائمي خواهد بود.
ماده 10 ـ اعضاي هيات امناء بايد شخصاً در جلسات حضور بهمرسانند و چنانچه يكي از اعضاء نتواند در جلسه شركت كند مراتب را قبلاً به دبير هيات كتباً اطلاع مي‌دهد.
تبصره ـ در صورت عدم حضور هر يك از اعضاء در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي كه بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوي رئيس هيات امناء بعمل خواهد آمد. تشخيص عذر موجه حسب گزارش دبير هيات با رئيس امناء خواهد بود.
اين آئين ‌نامه در ده ماده و چهار تبصره و يك پيوست، در اولين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه يك پژوهشي مورخ 5/6/74 براي دوره دوم هيات امناء به تصويب رسيد.

دستور دوم ـ  دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كمسيون دائمي موضوع ماده 7 آئين‌نامه داخلي
(پيوست آئين‌نامه داخلي)


1- تركيب اعضاي كميسيون بترتيب زير است:
الف ـ دبير هيات امناء
ب ـ معادل اعضاي هيات امناء و يا ساير متخصصان و صاحب‌نظران به انتخاب هيات امناء
ج ـ يكنفر از معاونين يا مشاورين وزارت فرهنگ و آموزش عالي به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي
تبصره ـ رئيس كميسيون را وزير فرهنگ و آموزش عالي انتخاب مي ‌نمايد.
2- نحوه فعاليت كميسيون ـ موضوعاتي كه نياز به بررسي كارشناسي و اظهار نظر و يا اتخاذ تصميم دارد از طرف هيات امناء تعيين و براي رسيدگي به كميسيون ارجاع مي‌شود. در فاصله جلسات هيات امناء نيز پيشنهادها و موضوعات مطروحه به پيشنهاد دبير هيات در دستور كار كميسيون قرار مي‌گيرد. خلاصه بررسيها و نظرات كميسيون و تصميمات متخذه در جلسه بعدي هيات امناء مطرح و به تصويب هيات امناء مي‌رسد.
3- نحوه تشكيل جلسات ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل (6 راي) اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات كميسيون با حداقل (4 راي ) راي موافق اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي‌شود.

در اين جلسه اعضاي كميسيون دائمي بشرح زير انتخاب شدند:
1- آقاي دكتر باريكاني
2- " " بلورچيان
3- " " غفوري آشتياني
4- " " گليائي
5- " كبيري ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه
6- " دكتر مضطرزاده ( رئيس كميسيون )
7- " " معتمدي ( دبير كميسيون )

8- با نظر دبير هيات به تناسب موضوع مي توان عضو كميسيون را از ساير موسسات دعوت نمود.

دستور سوم ـ تفويض اختيار به كميسيون دائمي براي بررسي و تصويب بودجه
هيات اعلام نمود براساس اصلاحاتي كه در آئين نامه داخلي انجام شده‌ ، نحوه رسيدگي به بودجه‌هاي تفصيلي و اصلاحيه‌هاي آن مشخص گرديده است.

دستور چهارم ـ تفويض اختيار در خصوص اصلاح آئين نامه ارتقاي هيات علمي
هيات امناء به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ( هيات مميزه مركزي ) اختيار داد تا در خصوص بررسي اصلاحات پيشنهادي آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي موسسات پژوهشي عضو اين منطقه اقدام و پس از هماهنگي لازم توسط وزارت و هيات مميزه مركزي به امضاء وزير فرهنگ و آموزش عالي جهت اجراء ابلاغ نمايد.
ضمناً توصيه شد كه در اين بررسي ارزش واقعي به كارهاي تحقيقاتي كه دانش فني دارد داده شود و نيز موسسات عضو اين منطقه در كميسيون دائمي ضوابط اجرائي لازم را در مورد كارهاي موظف تحقيقاتي اعضاي هيات علمي پژوهشي تهيه و پس از هماهنگي لازم به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارند تا در مورد تصويب آن اقدام گردد.

دستور پنجم ـ‌ اصلاح ضوابط فوق العاده مديريت اعضاي هيات علمي
ميزان حداقل و حداكثر فوق العاده مديريت اعضاي هيات علمي كه عهده دار پستهاي مصوب ستاره دار ( يك يا دو ستاره ) در مجموعه پستهاي سازماني مصوب مي باشند بشرح زير در قالب بودجه مصوب دانشگاه از 1/7/74 مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد در مورد تعيين ميزان حداقل و حداكثر مندرج در جدول رئيس هريك از موسسات عضو منطقه با توجه به حجم كار و سختي آن ، بازدهي و كارآئي و مرتبه علمي عضو ، و فعاليتهاي پژوهشي عضو در مقايسه دانشكده‌ها و گروههاي مربوط و فعاليتهاي پژوهشي عضو در مقايسه با ساير مديران، اتخاذ تصميم نمايد. اين مصوبه براي مدت يكسال قابل اجراء بوده و پس از گذشت يكسال ارزيابي مجدد براي تعيين درصدها بعمل خواهد آمد. براي مشاغلي كه در اين مصوبه پيش‌بيني نشده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي همطرازي و ميزان درصدهاي مربوط تعيين و ابلاغ خواهد شد.
عملكرد اين مصوبه در جلسه بعدي هيات امناء توسط هيات امناء گزارش شود.

جدول فوق‌العاده مديريت اعضاي هيات علمي                

سمت  

 حداقل و حداكثر فوق‌العاده پيشنهادي

1- روساي دانشگاهها ـ موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشگاهها و روساي مراكز و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

تعيين ميزان در جلسه چهارم هيات امناء دوره اول به وزير فرهنگ آموزش عالي تفويض شده است.

2- معاونين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشگاهها و معاونين مراكز و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت

50 ـ80 درصد

3- روساي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها و آموزشكده‌هاي غير مستقل

35 ـ 60 درصد

4- معاونين دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها و آموزشكده‌هاي غير مستقل و روساي موسسات و مراكز وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه و روساي كتابخانه مركزي و مركز انتشارات دانشگاه و موسسه

20 ـ 45 درصد

5- مديران كل از كادر آموزشي و پژوهشي و سرپرستان امور آموزشي و دانشجوئي و پژوهشي و رئيس كوي يا خوابگاه دانشگاه

20 ـ 60 درصد

6- معاونان موسسات و مراكز وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه

15 ـ 45 درصد

7- مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي

15 ـ 40 درصد

8- روساي كتابخانه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها

10 ـ 30 درصد

9- روساي ادارات از كادر آموزشي و پژوهشي و معاونين مديركل در دفاتر و ادارات كل دانشگاه و پژوهشگاه

5 ـ 25 درصد

10- سرپرستان موزه‌ها و آزمايشگاهها

5 ـ 25 درصد

11- سرپرست دوره شبانه

20 ـ 60 درصد

12- معاون دوره شبانه

5 ـ 45 درصد

13- روسا و سرپرستان بخشهاي تحقيقاتي

5 ـ 25 درصد

14- روساي بخشهاي داراي گروه تابعه و گروههاي داراي بخش تابعه

20 ـ 45 درصد

15- روساي بخشهاي تحقيقاتي بدون گروه

10-30 د‌رصد

16- سرپرستان امور انتشارات و مجله‌ها

5 ـ 25 درصد

دستور ششم ـ "اصلاح فوق‌العاده ماموريت روزانه اعضاي هيات علمي"
هيات امناء با پيشنهاد موسسات عضو منطقه مبني بر افزايش ميزان فوق‌العاده ماموريت روزانه، موضوع ماده 1 آئين‌نامه برقراري و پرداخت فوق‌العاده ماموريت‌، از تاريخ 1/1/74 از مبلغ ده هزار ريال به چهارده هزار ريال موافقت نمود.

دستور هفتم ـ "اصلاح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيات علمي"
هيات امناء با پيشنهاد موسسات عضو منطقه در مورد اصلاح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيات علمي با توجه به مراتب علمي و بشرط وجود اعتبار از تاريخ 1/7/74 بشرح ذيل موافقت نمود مشروط بر اينكه جلسات خارج از ساعات اداري و علاوه بر وظايف اصلي عضو بوده و با رعايت سقف حداكثر 50 ساعت در ماه باشد.
مرتبه علمي مبلغ براي يك ساعت
مربي آموزشيار و مربي پژوهشيار 5000 ريال
و مربي ليسانس
مربي و مربي‌پژوهش (فوق ليسانس) 6000 ريال
استاديار و استاديار پژوهش 8000 ريال
دانشيار و دانشيار پژوهش 9000 ريال
استاد و استاد پژوهش 000/ 10 ريال

 

 

 

دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء

 

 

دكتر مهدي گلشني

رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناي منطقه 2 پژوهشي

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385