صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1373/9/6

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

هفتمين جلسه هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منطقه 4 پژوهشي تهران

1-2 واحد برگزار کننده : -

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناي منطقه 4 پژوهشي تهران

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر فتح اله مضطرزاده

سمت: رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي دبير هيات امناي منطقه 4 پژوهشي تهران

1-8  حاضرين جلسه:

- آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء 2- حجت‌الاسلام دكتر احمد احمدي ـ رئيس سازمان سمت 3- آقاي دكتر علي اكبر سياري ـ رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 4- آقاي دكترحسين غريبي ـ رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران (پژوهشكده) 5- آقاي دكتر سيدمهدي گلشني ـ رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 6- آقاي دكتر فتح‌اله مضطرزاده ـ معاون پژوهشي وزارت و رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي 7- آقاي علي كبيري ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان: 1- آقاي بيات ـ 2- آقاي بهاءالدين شريعت ـ مدير كل دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مركزي 3- آقاي دكتر محمدرضا عارف يزدي ـ رئيس دانشگاه تهران 4- آقاي دكتر همايون مقدم ـ از سازمان برنامه و بودجه

2-دستور جلسه:

دستور اول ـ اصلاحات آئين‌نامه مالي و معاملاتي براساس مشكلات و پيشنهادهاي رسيده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و پيشنهادهاي گردهمائي مورخ 21 و22 مهرماه 1372 معاونين اداري و مالي موسسات مذكور و بررسيهاي انجام شده در شوراي هماهنگي هياتهاي امناء بشرح زير مطرح و بتصويب رسيد

دستور دوم ـ موضوع پرداخت فوق‌العاده كار با اشعه به اعضاي هيات علمي مطرح گرديد. هيات با توجه به مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي و دستورالعمل آن كه در مورد كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري اجراء مي‌گردد با پيشنهاد ارائه شده بشرح زير موافقت نمود.

دستور سوم ـ ماده 3 پيوست شماره 6 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران بشرح زير اصلاح گرديد.
دستور چهارم ـ موضوع تهيه دستورالعملها و تعرفه‌هاي موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مطرح شد كه به هيات رئيسه دانشگاه يا موسسه تفويض اختيار گرديد تا با توجه به موقعيت و نوع در‌آمد موسسه نسبت به تهيه دستورالعملها و تعرفه‌ها باستثناي دوره شبانه اقدام نمايند و بعد از تائيد وزير فرهنگ و آموزش عالي اجراء نمايند.

دستور پنجم ـ موضوع تعيين هزينه‌هاي دوره‌هاي شبانه و جريمه انصراف از تحصيل دانشجويان مذكور مطرح و بشرح زير بتصويب رسيد:

دستور ششم ـ موضوع اصلاح ماده 9 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي براي مراتب 1 و2 (مربي و استاديار) و تبصره‌هاي آن مطرح و پيشنهاد اصلاحي بشرح زير عيناً بتصويب رسيد

دستور هفتم ـ موضوع پرداخت حق مسكن به اعضاي هيات علمي در ايام ماموريتهاي آموزشي (تحصيلي)، پژوهشي (فرصت مطالعاتي) و اداري مطرح شد كه براي ماموريتهاي بيشتر از 3 ماه مورد موافقت قرار نگرفت.

دستور هشتم ـ موضوع تمديد اعتبار آئين‌نامه نحوه انتخاب مربي آموزشياران از تاريخ 1/2/73 ببعد مطرح شد كه با توجه باينكه آئين‌نامه مزبور در موسسات پژوهشي يكسال ديرتر از موسسات آموزشي بمورد اجراء گذارده شده موافقت گرديد چنانچه درخواستي موجود بود بصورت موردي مطرح و حداكثر تا تاريخ 1/2/74 آئين‌نامه مزبور در موسسات عضو اين منطقه اجراء گردد.

دستور نهم ـ به كميسيون دائمي براي تصويب بودجه تفصيلي سال 1373 و بررسي بودجه پيشنهادي سال 1374 و تصويب بودجه تفصيلي سال 1374 تفويض اختيار گرديد.

دستور دهم ـ ساير موارد ـ

 

 

 

3- مصوبات:

جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز شد و پس از بحث كلي پيرامون نحوه تهيه و تنظيم دستور جلسه موضوعات مندرج در دستور جلسه بشرح زير مطرح و مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

دستور اول ـ اصلاحات آئين‌نامه مالي و معاملاتي براساس مشكلات و پيشنهادهاي رسيده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و پيشنهادهاي گردهمائي مورخ 21 و22
مهرماه 1372 معاونين اداري و مالي موسسات مذكور و بررسيهاي انجام شده در شوراي هماهنگي هياتهاي امناء بشرح زير مطرح و بتصويب رسيد:
1-1- اصلاح ماده 39 آئين‌نامه مالي و معاملاتي بترتيب زير:
"حسابهاي بانكي موسسه و واحدهاي تابعه باستثناي حسابهاي كمكهاي مردمي و هدايا به تعداد مورد نياز جهت دريافتها و پرداختهاي مربوط با درخواست ذيحساب نزد شعب بانكهاي مربوط افتتاح مي‌گردد. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاء مشترك ذيحساب و رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف آنها ممكن خواهد بود.
در مورد افزايش كلمه (مستقيماً) بعد از عبارت "‌با درخواست ذيحساب" مقرر شد از نظر حقوقي بررسي شود و در صورت عدم اشكال به متن اضافه گردد.
2-1- بند مربوط به امور چاپ و صحافي در ماده 41 آئين‌نامه بشرح زير اصلاح شد:
"- امور مربوط به چاپ و صحافي به تشخيص رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي انجام خواهد شد.
ضمناً در مورد ساير امور مربوط به چاپ و صحافي دستورالعمل واحدي توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
3-1- طبقه بندي معاملات موضوع ماده 42 آئين‌نامه بترتيب زير اصلاح شد:
- معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از -/000/000/5 ريال تجاوز نكند.
- معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از 001/000/5 ريال بيشتر و از 000/000/25 ريال تجاوز نكند.
ـ معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از 001/000/25 ريال بيشتر باشد.
4-1- با اصلاح قسمت آخر ماده 45 و حذف عبارت (و پس از تائيد رئيس موسسه معتبر خواهد بود0) موافقت نشد.
5-1- متن ماده 56 آئين‌نامه با توجه به ابلاغ دستورالعمل حسابداري از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي بشرح زير اصلاح گرديد:
ماده 56 ـ نحوه نگهداري حساب حسابهاي مستقل و نمونه اوراق، دفاتر، اسناد و مدارك حسابداري و گزارشهاي مالي بموجب دستورالعمل متحدالشكلي مي‌باشد كه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب و ابلاغ مي‌گردد.
6-1- ماده 64 آئين‌نامه بترتيب زير اصلاح شد:
ماده 64 ـ در مورد هزينه دعوتها، پذيرائيها و برگزاري مراسم و دادن هدايا و همچنين هزينه مسافرتهاي علمي و ورزشي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در داخل يا خارج از كشور در مواردي كه تهيه اسناد و مدارك مربوط مقدور نباشد بر اساس صورتحسابهاي تهيه شده توسط مسئولين مربوط كه به تائيد رئيس يا مقام مجاز از طرف وي مي‌رسد قابل احتساب به هزينه است.
7-1- با اصلاح قسمت آخر ماده 12 دستورالعمل موضوع ماده 48 آئين‌نامه مالي و معاملاتي در خصوص نحوه انجام مناقصه و مزايده بشرح زير موافقت گرديد و ضمناً مقرر گرديد موضوع چك از نظر حقوقي مورد بررسي بيشتري قرار گيرد كه در صورت منع قانوني اين مصوبه ملغي خواهد بود.
ماده 12 دستورالعمل موضوع ماده 48 آئين‌نامه ـ موسسه مكلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5/0% و حداكثر 10% بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات از طرف قرارداد ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي كه بحساب واريز شود، دريافت نمايد. در موارد استثنائي با تشخيص رئيس موسسه سفته يا چك بجاي ضمانت نامه بانكي اخذ مي‌شود. در موارديكه چك اخذ مي‌گردد، مي‌‌بايستي چك در وجه دانشگاه و بدون ذكر هيچگونه مطلبي در متن آن صادر گردد و در اينصورت نبايستي مبلغ آن از يكصد ميليون ريال تجاوز نمايد.
8-1- با افزايش يك تبصره بشرح زير به ماده 3 آئين‌نامه نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردمي موافقت گرديد:
تبصره ـ رئيس موسسه مي‌تواند در اين مورد اختيارات خود را بصورت كلي ياجزئي به مقام ديگري تفويض نمايد.
9-1- ماده 4 آئين‌نامه نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردمي بترتيب زير اصلاح گرديد:
ماده 4 ـ هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين آئين‌نامه بر حسب نوع كمكهاي مردمي در حسابهاي بانكي قابل برداشت واريز خواهد گرديد. افتتاح حساب و برداشت از حسابهاي مذكور با امضاء رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي و حسابدار مي‌باشد.

دستور دوم ـ موضوع پرداخت فوق‌العاده كار با اشعه به اعضاي هيات علمي مطرح گرديد. هيات با توجه به مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي و دستورالعمل آن كه در مورد كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري اجراء مي‌گردد با پيشنهاد ارائه شده بشرح زير موافقت نمود.
مصوبه ـ با پرداخت فوق‌العاده كار با اشعه به اعضاي هيات علمي كه با اشعه كار مي‌كنند به تشخيص رئيس دانشگاه يا موسسه و طبق مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئين‌نامه اجرائي و دستورالعمل مربوط از تاريخ 1/1/73 بشرط وجود اعتبار موافقت ميگردد.

دستور سوم ـ ماده 3 پيوست شماره 6 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران بشرح زير اصلاح گرديد.
ماده 3- دانشگاه (موسسه) مي‌‌تواند بمنظور پرورش و آماده ساختن اعضاي هيات علمي تمام وقت خود تعدادي از مربيان يا استادياران خود را كه حداقل 3 سال در دانشگاه (موسسه) (با احتساب خدمت دوره ضرورت چنانچه در همان دانشگاه (موسسه) بوده باشد) بصورت تمام‌وقت پيوسته اعم از پيماني و رسمي كه در وضعيت هيات علمي خدمت كرده باشند جهت استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهائي كه در اختيار دانشگاه (موسسه) مي‌باشد با استفاده از حقوق و فوق‌العاده مخصوص مذكور در ماده 20 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه (موسسه) و در صورت ضرورت با پرداخت هزينه رفت و برگشت و عوارض خروج از كشور، ثبت نام و شهريه دانشگاهي به دانشگاه يا موسسات عالي آموزشي و تحقيقاتي يا مراكز صنعتي و توليدي ديگري كه مورد قبول دانشگاه (موسسه) باشد اعزام دارد.
مدت اينگونه بورسها (ماموريتهاي تحصيلي) حداكثر 3 سال خواهد بود و با پيشنهاد دانشگاه يا موسسه محل مطالعه و با تصويب شوراي بورس وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود. مطالعه فوق ممكن است بطور متوالي يا متناوب انجام گيرد.
شرايط و ضوابط مربوط به استفاده از بورس و ماموريت تحصيلي در داخل كشور بر اساس آئين‌نامه‌اي است كه بتصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي خواهد رسيد.
تبصره ـ مدت ماموريت تحصيلي اين اعضاء جزء ايام توقف در وضعيت رسمي آزمايشي آنان محسوب نمي‌گردد.

دستور چهارم ـ موضوع تهيه دستورالعملها و تعرفه‌هاي موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مطرح شد كه به هيات رئيسه دانشگاه يا موسسه تفويض اختيار گرديد تا با توجه به موقعيت و نوع در‌آمد موسسه نسبت به تهيه دستورالعملها و تعرفه‌ها باستثناي دوره شبانه اقدام نمايند و بعد از تائيد وزير فرهنگ و آموزش عالي اجراء نمايند.

دستور پنجم ـ موضوع تعيين هزينه‌هاي دوره‌هاي شبانه و جريمه انصراف از تحصيل دانشجويان مذكور مطرح و بشرح زير بتصويب رسيد:
1-5- ميزان هزينه‌هاي متغير دوره‌هاي شبانه بشرح زير تعيين مي‌گردد:
ـ هزينه ثابت بدون تغيير
ـ هزينه متغير هر واحد درس نظري ـ/000/20 ريال
ـ هزينه متغير هر واحد عملي كم هزينه ـ/000/40 ريال
ـ هزينه متغير هر واحد عملي پر هزينه ـ/000/80 ريال
توضيح : منظور از واحدهاي عملي كم هزينه واحدهائي است كه از مواد مصرفي بمقدار بسياركم استفاده مي‌شود و يا اصولاً داراي مواد مصرفي نمي‌باشد مانند واحد تربيت بدني.
واحد عملي پر‌هزينه واحدهائي است كه از مواد مصرفي بمقدار زياد و يا از دستگاههاي گران‌قيمت و پر‌استهلاك استفاده مي‌شود مانند آزمايشگاههاي شيمي.
2-5- ميزان جريمه انصراف از تحصيل دانشجويان دوره هاي شبانه بشرح زير تعيين مي‌شود:
1-2-5- در صورتي كه دانشجو دوره شبانه پس از ثبت نام و قبل از شروع كلاسها و يا قبل از زمان حذف و اضافه واحد تفاضاي انصراف يا حذف ترم يا مرخصي تحصيلي نمايد، باستثناي شهريه ثابت، مي‌تواند كل شهريه متغير پرداختي را دريافت نمايد.
2-2-5- در صورتي كه دانشجو پس از زمان حذف و اضافه تقاضاي انصراف يا حذف ترم يا مرخصي تحصيلي نمايد، هيچگونه وجهي به وي پرداخت نخواهد شد.
3-5- مقرر گرديد با تشخيص و تصويب هيات رئيسه دانشگاه در هنگام دريافت هزينه‌ها به فرزندان اعضاي هيات علمي و دانشجويان كم درآمد و دانشجويان رتبه اول توجه خاص مبذول گردد.
4-5- مفاد اين مصوبه شامل دانشجويان فعلي دوره‌هاي شبانه دانشگاههاي عضو منطقه نمي‌شود.
5-5- شهريه ثابت و متغيير دوره‌هاي شبانه همه ساله بتصويب هيات امناي مربوط رسيده و پس از ابلاغ وزارت فرهنگ و آموزش عالي قابل اجراء خواهد بود.
6-5- افزايش شهريه براي دانشجويان ورودي جديد در دفترچه كنكور درج گردد.
7-5- تاريخ اجراي اين مصوبه 1/7/74 مي‌باشد.
ضمناً مقرر گرديد دانشگاههاي مختلف موضوع تامين هزينه‌هاي جاري و متغير بودن ميزان شهريه را بررسي و پيشنهاد لازم به شوراي هماهنگي هياتهاي امناء ارسال دارند. تا شورا با توجه به پيشنهادهاي رسيده ميزان هزينه‌هاي ثابت و متغير دوره‌هاي شبانه را بررسي و پيشنهاد نهائي را براي تصويب هيات امناء تهيه و ارسال نمايد.

دستور ششم ـ موضوع اصلاح ماده 9 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي براي مراتب 1 و2 (مربي و استاديار) و تبصره‌هاي آن مطرح و پيشنهاد اصلاحي بشرح زير عيناً بتصويب رسيد:
ماده 9 اصلاحي ـ داوطلباني كه با رعايت مقررات مربوط در مراتب يك و دو قبول و استخدام مي‌شوند و يا تغيير وضعيت مي‌يابند يك دوره آزمايشي بمدت حداقل 2 سال و حداكثر 3 سال را طي خواهند نمود. براي افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه‌مندي خود را به آموزش و تحقيق و كسب معلومات جديد و انجام وظائف مندرج در ماده 31 اصلاحي آئين‌نامه دانشگاه تهران نشان داده و كليه شرايط مندرج در اين آئين‌نامه را احراز نمايند به پيشنهاد دانشكده يا موسسه مربوط و تائيد دانشگاه و تصويب هيات مميزه دانشگاه يا هيات مميزه مركزي حسب مورد اجازه صدور حكم رسمي قطعي داده خواهد شد و دوره آزمايشي با رعايت مقررات مربوط جزء دوران خدمت رسمي آنان محسوب مي‌شود. بخدمت آزمايشي افرادي كه ضمن دوره آزمايشي كليه شرايط را براي مرتبه مورد نظر با تائيد مراجع ياد شده احراز ننمايند خاتمه داده خواهد شد.
تبصره1- در مورد آند‌سته از اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي كه در طي دوران خدمت آزمايشي تصدي سمتهاي اجرائي موضوع ماده 44 آئين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران را بعهده ميگيرند و يا مامور خدمت در ساير سازمانها و يا مامور بتحصيل مي‌شوند، مدت مزبور جزء ايام خدمت رسمي آزمايشي آنان محسوب نميشود و بررسي صلاحيت علمي و عمومي آنان براي تبديل وضع به رسمي قطعي پس از خاتمه ماموريت و حداقل دو سال خدمت آموزشي و پژوهشي مستمر در دانشگاه انجام خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان 2 سال، حداكثر ظرف مدت 6 ماه فرمهاي مربوط به تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را تكميل و بهمراه مدارك لازم براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط تحويل شد. عدم تكميل و ارائه بموقع فرمها و مدارك بمنزله عدم تمايل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده و در پايان 5/2 سال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده مي‌شود و مجوزي براي ادامه خدمت نخواهد داشت. در موارد استثنائي و وجود عذر موجه با تائيد هيات رئيسه دانشگاه عضو ميتواند بخدمت خود تا پايان مهلت تعيين شده ادامه دهد مشروط بر اينكه وضعيت استخدامي عضو از نظر بررسي صلاحيت علمي و عمومي قبل از پايان مهلت 3 سال مشخص و اعلام گردد.
تبصره 3 ـ پس از تحويل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كرده و تا پايان 3 سال در مورد قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت نظر قطعي خود را اعلام نمايد. دانشگاه مي‌تواند در موارد استثنائي كه به تشخيص رئيس دانشگاه يا هيات مميزه يا هيات مميزه مركزي حسب مورد ادامه خدمت آزمايشي عضو براي مدت بيش از 3 سال ضروري باشد، اجازه دهد كه عضو به خدمت رسمي آزمايشي خود ادامه دهد و در هر صورت نبايد دوران خدمت رسمي آزمايشي از 5 سال تجاوز كند و چنانچه دانشگاه يا هيات مميزه يا هيات مميزه مركزي حسب مورد در پايان 5 سال نظر قطعي خود را اعلام ننمايد وضعيت عضو به رسمي قطعي تبديل خواهد شد.
تبصره 4 ـ كليه اعضاي هيات علمي كه در تاريخ ابلاغ اين اصلاحيه در حالت استخدام رسمي آزمايشي هستند نيز مشمول مفاد تبصره‌هاي 2 و3 فوق ميباشند و به كليه اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي كه در تاريخ تصويب اين اصلاحيه خدمت آزمايشي آنان از مهلت‌هاي مقرر در تبصره‌هاي2 و3 تجاوز كرده باشد نيز شش ماه مهلت موضوع تبصره 2 داده مي‌شود. اين مهلت فقط براي يكبار بوده و قابل تمديد نمي‌باشد.
ضمناً شماره‌هاي تبصره‌هاي 1 و2 و3 قبلي بترتيب به 5 و6 و7 اصلاح و عيناً بشرح زير بقوت خود باقي است.
تبصره 5 ـ به افراديكه طبق مقررات اين ماده بخدمتشان خاتمه داده ميشود بازاي هر سال خدمت معادل 20 روز حقوق بر اساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان پرداخت خواهد شد و براي كسر كمتر از 6 ماه 10 روز و براي بيشتر از 6 ماه، 20 روز حقوق دريافتي پرداخت ميگردد.
تبصره 6 ـ وضعيت استخدامي كليه اعضاء هيات علمي قراردادي و رسمي آزمايشي دانشگاهها كه طبق مقررات مربوط به استخدام در آمده‌اند مطابق اين آئين‌نامه بررسي و در صورت واجد بودن شرايط در مرتبه مربوط به استخدام رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي نائل خواهند شد. حكم استخدام رسمي آزمايشي و قراردادهائيكه داراي شرايط مندرج در مواد 5 و6 و7 نباشند لغو ميگردد.
كليه شرايط لازم را براي رسمي قطعي شدن دارا باشند به پيشنهاد دانشگاه متبوع مدت خدمت قراردادي (پيماني) يا رسمي آزمايشي قبلي آنان جزء دوران آزمايشي مندرج در اين ماده محسوب گرديده و حكم قطعي را دريافت خواهند نمود.

دستور هفتم ـ موضوع پرداخت حق مسكن به اعضاي هيات علمي در ايام ماموريتهاي آموزشي (تحصيلي)، پژوهشي (فرصت مطالعاتي) و اداري مطرح شد كه براي ماموريتهاي بيشتر از 3 ماه مورد موافقت قرار نگرفت.

دستور هشتم ـ موضوع تمديد اعتبار آئين‌نامه نحوه انتخاب مربي آموزشياران از تاريخ 1/2/73 ببعد مطرح شد كه با توجه باينكه آئين‌نامه مزبور در موسسات پژوهشي يكسال ديرتر از موسسات آموزشي بمورد اجراء گذارده شده موافقت گرديد چنانچه درخواستي موجود بود بصورت موردي مطرح و حداكثر تا تاريخ 1/2/74 آئين‌نامه مزبور در موسسات عضو اين منطقه اجراء گردد.

دستور نهم ـ به كميسيون دائمي براي تصويب بودجه تفصيلي سال 1373 و بررسي بودجه پيشنهادي سال 1374 و تصويب بودجه تفصيلي سال 1374 تفويض اختيار گرديد.

دستور دهم ـ ساير موارد ـ
1-10- مقرر شد مصوبات جلسه پنجم و ششم و بند 1-10 جلسه هفتم هيات امناي منطقه 2 تهران حسب مورد بعنوان مصوبه هيات امناء در منطقه 4 پژوهشي تهران نيز اجراء گردد.

2-10- پيشنهاد موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي بشرح زير مطرح و عيناً بتصويب رسيد:
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تحقيقاتي عضو هيات امناء اين منطقه مي‌توانند براي انجام خدمات تحقيقاتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان قرارداد مقطوع (بصورت پيمانكاري) منعقد نمايند. در صورت انعقاد قرارداد مقطوع كليه هزينه‌هاي مربوط به طرح يا پروژه تحقيقاتي موضوع قرارداد به عهده طرف قرارداد خواهد بود و پرداخت قرارداد بر اساس گزارش پيشرفت كار و تائيد رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان صورت خواهد گرفت.

 

 

 

دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناي منطقه 4 پژوهشي تهران

 

 

دكتر فتح اله مضطرزاده

رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي دبير هيات امناي منطقه 4 پژوهشي تهران

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385