صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1372/4/15

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

سومين جلسه هيات امناء منطقه 4 تهران (موسسات پژوهشي علوم انساني)

1-2 واحد برگزار کننده :

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 14

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مصطفي معين

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي ورئيس هيات امناء منطقه 4 تهران

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيد جواد ازهري

سمت: معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دبير هيات امناء منطقه 4 تهران

1-8  حاضرين جلسه:

1ـ آقاي دكتر معين وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء 2ـ آقاي دكتر عارف مشاور آموزشي و رئيس كميسيون دائمي منطقه 3ـ آقاي دكتر ازهري معاونت پژوهشي و دبير هيات امناء منطقه 4ـ آقاي دكتر شريعتمداري عضو محترم هيات امناء منطقه 5ـ آقاي دكتر شكوهي عضو محترم هيات امناء منطقه 6ـ آقاي دكتر سروش عضو محترم هيات امناء منطقه 7ـ آقاي دكتر سياري عضو محترم هيات امناء منطقه 8 ـ خانم دكتر حكمي عضو محترم هيات امناء منطقه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان: آقايان مهندس اويني ـ شريعت

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

پس از تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد دستور جلسه مطرح و بشرح زير تصميمات لازم اتخاذ گرديد:

1ـ به كميسيون دائمي تفويض اختيار گرديد تا همانند سال گذشته، بودجه پيشنهادي (جاري و عمراني) سال 1373 را بررسي و تصويب نمايد و نتيجه بررسي در جلسه بعدي هيات امناء ارائه گردد ضمناً كميسيون دائمي هنگام بررسي بودجه از ساير اعضاي هيات امناء نيز دعوت لازم براي شركت در جلسات بررسي بودجه به عمل آورد.

2 ـ بند يك صورتجلسه مورخ 17/8/72 كميسيون دائمي منطقه در مورد اصلاح ميزان حق‌الجلسه اعضاي هيات علمي مطرح و بتصويب رسيد كه در صورت وجود اعتبار در موسسات پژوهشي منطقه از تاريخ 1/1/72 قابل اجراء خواهد بود.

3ـ فوق‌العاده جذب دانشگاههاي عضو منطقه موضوع نامه شماره 1318/15/م مورخ 24/3/72 شوراي هماهنگي‌ هياتهاي امناء مطرح شد. هيات ضمن موافقت با كليات آن به شوراي هماهنگي هياتهاي امنا تفويض اختيار نمود كه براساس بررسي و نظرات كميسيون دائمي منطقه و با توجه به سياست كلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در اين مورد بررسي و اتخاذ تصميم نمايد، تصميم شوراي هماهنگي به منزله مصوبه هيات امناء تلقي خواهد شد. اجراي اين مصوبه از تاريخ 1/1/73 منوط به تامين اعتبار لازم در بودجه سال 73 موسسات پژوهشي منطقه خواهد بود.
 

4ـ پيشنهاد پانزدهمين جلسه شوراي هماهنگي هياتهاي امناء در مورد ترفيعات بورسيه‌ها و اعضاي هيات علمي مامور به تحصيل مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد:
الف: با اعطاي پايه به بورسيه‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (كه در استخدام نمي‌باشند) و متعهد خدمت به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهش وابسته به اين وزارت مي‌باشند، براي مقطع كارشناسي ارشد يك پايه و مقطع دكترا 3 پايه پس از اتمام تحصيل و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي هنگام صدور حكم رسمي قطعي موافقت گرديد.
ب : با اعطاي پايه به كارشناسان رسمي كه به عنوان عضو هيات علمي استخدام مي‌شوند و اعضاي هيات علمي رسمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه مامور به تحصيل و يا بورسيه مي‌شوند در مقطع كارشناسي ارشد بازاء هر سال تحصيلي يك پايه و حداكثر 2 (دو) پايه و در مقطع دكترا بازاء هر سال تحصيلي يك پايه و حداكثر 4 پايه پس از اتمام تحصيل و بازگشت و شروع به كار به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه و موسسه آموزش عالي و پژوهشي موافقت گرديد (اعم از عضو هيات علمي رسمي آزمايشي و يا رسمي قطعي‌).
ج : اين مصوبه شامل بورسيه‌هاي داخل و خارج از كشور مي‌باشد و به هر حال به يك نفر حداكثر بيش از 4 پايه در دو مقطع تعلق نمي‌گيرد.
د: مصوبات جلسات سي و پنجم و سي و ششم مورخ 30/9/67 و 23/10/68 هيات سه نفري جانشين هياتهاي امناء به شرح فوق اصلاح و موارد مغاير آن از تاريخ تصويب در هيات امناي منطقه 4 ملغي الاثر خواهد بود.
هـ : تبصره 2 ماده 2 آئين‌نامه تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي موضوع بخشنامه شماره 26800/7201/15 مورخ 24/9/69 موضوع "غير قابل احتساب بودن ترفيعاتي كه به علت مسدود بودن جدول حقوقي از جمله سابقه بورس تا 1/1/69 به عضو تعلق نگرفته است، كماكان به قوت خود باقيست. ضمناً موسسات پژوهشي منطقه موظفند با ماموريت تحصيلي بورسيه‌هاي داخل دوره دكترا موافقت و احكام لازم را صادر نمايند.
 

5ـ پيشنهاد پانزدهمين جلسه شوراي هماهنگي هياتهاي امناء در مورد ذخيره و باز خريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيات علمي در ايام ماموريت تحصيلي مطرح گرديد كه نظر شورا مبني بر اينكه" مرخصي اعضاي هيات علمي مامور به تحصيل و بورسيه‌هاي قابل ذخيره و باز خريد نمي‌باشد" به تصويب هيات رسيد.

6ـ بررسي شهريه دانشجويان دوره شبانه از دستور كار حذف شد.
 

7ـ تطبيق و برقراري حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند موضوع تصويب نامه شماره 57350/ت 473 هـ مورخ 8/11/70 هيات محترم وزيران مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد.
الف: از حقوق و مزاياي يك مرتبه بالاتر از مرتبه‌اي كه عضو هيات علمي در آن مرتبه شهيد گرديده است بهره‌مند گردند.
ب:پايه‌هاي سنواتي عضو هر سال اعطا گردد.
ج:‌هر گونه افزايشي كه در ارتباط با حقوق و مزايا به اعضاي هيات علمي شاغل تعلق مي‌گيرد، در مورد اين اعضاء نيز اجرا گردد.

8 ـ آيين‌نامه استخدامي اتباع خارجي موضوع ماده 4 تصويب نامه شماره 84744/ت 62 هـ مورخ 8/3/70 هيات وزيران ابلاغي به شماره 6314/و مورخ 18/3/70 مطرح و پس از انجام اصلاحات لازم به شرح زير به تصويب رسيد.
ماده 1ـ حداكثر حق‌الزحمه اعضاي هيات علمي خارجي مبرز كه از اين پس در اين آيين‌نامه عضو مدعو ناميده مي‌شود با توجه به مرتبه علمي تا معادل ريالي 1000 دلار در ماه قابل پرداخت است و در موارد استثنايي صرفاً براي تدريس مقطع دكترا با پيشنهاد رئيس موسسه مربوط و تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي حداكثر تا معادل ريالي 1500 دلار در ماه قابل افزايش خواهد بود.
تبصره 1ـ كليه پرداختها به ريال انجام مي‌شود.
تبصره 2 ـ تعيين و برابري مرتبه عضو مدعو به عهده هيات رئيسه موسسه مي‌باشد.
ماده 2 ـ كسور مربوط به بيمه درماني عضو مدعو بر اساس ماده 7 تصويب نامه شماره 84744/ت 62 هـ مورخ 8/3/70 هيات وزيران و با رعايت مقررات مربوط هر ماه كسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي‌گردد.
ماده 3 ـ در مورد كسور مالياتي بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به اعضاي هيات علمي و با رعايت مقررات مربوط به اتباع بيگانه عمل مي‌شود.
ماده 4 ـ وديعه مسكن اتباع خارجي كه براي مدت يكسال در موسسه مشغول به خدمت مي‌شوند، به عهده موسسه و پرداخت اجاره بها به عهده فرد مي‌باشد. در صورتيكه عضو مدعو بيش از يكسال در موسسه به خدمت اشتغال ورزد، پرداخت وديعه نيز به عهده وي خواهد بود.
ماده 5ـ كمك هزينه مسكن به عضو مدعو توسط موسسه، برابر ساير اعضاي هيات علمي داخلي قابل پرداخت است.
ماده 6ـ هزينه بليط رفت و برگشت عضو مدعو و خانواده همراه (همسر و حداكثر 2 فرزند) براي يكبار توسط موسسه پرداخت مي‌شود.
ماده 7 ـ عضو مدعو از نظر وظايف و تكاليف مشمول مقررات مواد 30 و 31 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي مي‌باشد.
ماده 8 ـ مرخصي استحقاقي و استعلاجي عضو مدعو برابر با مرخصي اعضاي هيات علمي پيماني ايراني است.
ماده9 ـ حق‌التدريس و حق‌التحقيق به عضو مدعو در ازا انجام كار اضافه بر ساعات موظف بر اساس مرتبه مربوط مانند اعضاي هيات علمي ايراني قابل پرداخت است.
ماده 10ـ ساير مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي به شرطي كه مغاير با مقررات بكارگيري اتباع خارجي نباشد، به اعضاي هيات علمي خارجي نيز مي‌تواند تسري يابد.
ماده 11 ـ اين آيين‌نامه در 11 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 15/4/72 هيات امناي منطقه 4 به تصويب رسيد و از تاريخ 1/1/72 قابل اجرا مي‌باشد.

9 ـ پيشنهاد موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي مبني بر استخدام آقاي امين‌زاده به عنوان مربي پژوهشيار مطرح گرديد، هيات با توجه به سوابق علمي و تجربه كاري مشاراليه، مقرر داشت ايشان از محدوديت 10 سال تجربه كارشناسي لازم معاف گردند، بقيه موارد بررسيهاي علمي و عمومي برابر مقررات از مجراي قانوني انجام شود.

10 ـ در مورد امور چاپ و صحافي به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد:
به روساي موسسات تحت پوشش هيات امناي منطقه 4 پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه در مورد امور چاپ و صحافي موضوع بند ماقبل آخر ماده 41 آئين‌نامه مالي و معاملاتي مورد عمل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به تشخيص خود اقدام نموده و گزارش عملكرد را در اولين جلسه هيات امناء ارائه نمايند.
سپس رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي گزارشي از عملكرد اين موسسه ارائه و جلسه در ساعت 16 خاتمه يافت.

 

 

 

دكتر مصطفي معين

وزير فرهنگ و آموزش عالي ورئيس هيات امناء منطقه 4 تهران

 

 

دكتر سيد جواد ازهري

معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دبير هيات امناء منطقه 4 تهران

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385