صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1371/10/28

تعداد صفحه : 1

1-1عنوان جلسه :

دومين جلسه هيات امناي منطقه 4 (موسسات پژوهشي)

1-2 واحد برگزار کننده :

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 10:30

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: دفتر مقام وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مصطفي معين

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس شوراي هماهنگي منطقه 4 پژوهشي

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دبير هيات امناء منطقه 4 تهران

سمت:

1-8  حاضرين جلسه:

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

1ـ دانشگاههاي عضو منطقه 4 مي‌توانند مستحدثات خوابگاههاي دانشجوئي را كه از سوي وزارت، فرهنگ و آموزش عالي و باوام بانكي خريداري شده به استناد ماده(60)آئين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها پس از كسب موافقت از بانك ذيربط و تصويب هيات امناء صرفاً به منظور تبديل به احسن اينگونه اموال اقدام نمايند.
2 ـ با اصلاح بند (3) ماده (5) آئين‌نامه اجرائي نحوه انتخاب مربي آموزشيار بشرح زير موافقت گرديد:
"نداشتن بيش از 2 نمره هـ (F) يا كمتر از 10 در دروس تخصصي. "
ضمناً اين موضوع در انتخاب مربي آموزشياران و مربي پژوهشياران ملاك عمل قرار گيرد.
3 ـ در خصوص پرداخت حق التدريس آزادگان به ترتيب زير اتخاذ تصميم گرديد:
ـ پرداخت حق‌التدريس به آزادگان بر اساس ضرائب تعيين شده براي يك مقطع تحصيلي بالاتر بر مبناي ضرائب موضوع ماده (3) آئين‌نامه حق‌التدريس بلامانع است.
4 ـ موافقت‌ گرديد ماليات حقوق اعضاي هيات علمي پيماني نيز مشمول نرخ ماليات 10% نسبت به مازاد 000/180 ريال قانون مالياتهاي مستقيم شوند و از تاريخ اجراي قانون مالياتها تائيد شد.
5 ـ استفاده اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي از بورس تحصيلي بشرح زير مورد تائيد قرار گرفت:
"اعضاي هيات علمي كه حداقل داراي يك سال سابقه خدمت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه مي‌باشند چنانچه درآزمون اعزام مانند ساير داوطلبان و بدون استفاده از سهميه مربيان پذيرفته شوند و رشته تحصيلي آنان مورد نياز دانشگاه باشد، دانشگاه مي‌تواند آنها را مامور به تحصيل نمايد. "
6ـ آئين‌نامه حق التعليم رشته‌هاي ورزشي فوق برنامه در دانشگاهها بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
ماده 1 ـ تربيت بدني دانشگاه مي‌تواند كمبود نيروي انساني خود را از بين مربيان ورزش پس از كسب موافقت كتبي
هيات رئيسه دانشگاه براي تعليم و تدريس رشته‌هاي ورزشي تامين نمايد.
تماده 2 ـ ميزان حق‌التعليم با توجه به ارزش و رده تعليمي آنها با احتساب ضريب 250 ريال بشرح زير خواهد بود:
الف ـ سر مربي تيمهاي منتخب دانشگاههاي كشور در ازاء هر ساعت كار 18 برابر ضريب
ب ـ مربي تيمهاي منتخب دانشگاههاي كشور در ازاء هر ساعت كار 16 برابر ضريب
ج ـ كمك مربي منتخب دانشگاههاي كشور در ازاء هر ساعت كار 14 برابر ضريب
د ـ مربي تيمهاي منتخب هر دانشگاه در ازاء هر ساعت كار 12 برابر ضريب
هـ ـ كمك مربي تيمهاي منتخب هر دانشگاه در ازاء هر ساعت كار 10 برابر ضريب
و ـ مربي تيمهاي ورزش هر دانشكده از دانشگاههاي كشور در ازاء هر ساعت كار 10 برابر ضريب
تبصره 1 ـ پرداخت حق التعليم مربيان ورزش مازاد بر كار موظف آنها براساس اين آئين‌نامه بلامانع است.
تبصره 2 ـ حداكثر ميزان ساعات مجاز براي پرداخت حق‌التعليم به كليه مربيان ورزش شاغل و بازنشسته براساس مقررات ذيربط حداكثر 16 ساعت در هفته مي‌باشد.
ماده 3ـ در صورتيكه محل كار اين افراد خارج از منطقه موسسه دعوت كننده باشد هزينه اقامت رفت و برگشت آنها برابر مقررات جاري دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در مورد افراد غير شاغل كه به تعليم تيمي دعوت مي‌شوند بجاي محل كار مندرج در اين ماده، محل اقامت مربي، ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده 4 ـ پرداخت هر نوع حق‌التعليم مندرج در اين آئين‌نامه موكول به انعقاد قرارداد بين دانشگاه و مربي بر اساس فرم پيوست خواهد بود.
اين آئين‌نامه مشتمل بر 4 ماده و 5 تبصره بانضمام قرارداد حق‌التعليم در جلسه مورخ 28/10/71 به تصويب‌ هيات امناء منطقه 4 آموزش عالي رسيد و از تاريخ 1/1/71 در دانشگاهها لازم اجراء است و جانشين كليه آئين‌نامه‌هاي قبلي در اين زمينه مي‌گردد.

7 ـ دستورالعمل پذيرش اعضاي جهاد دانشگاهي در دانشگاهها بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
ماده 1 ـ دانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي مي‌توانند متقاضيان واجد شرايط را از ميان اعضاي فعلي جهادهاي دانشگاهي با توافق جهاد دانشگاهي و پس از قطع رابطه اداري با جهاد با رعايت مقررات مندرج در آئين‌نامه مربي آموزشيار و اين دستورالعمل استخدام نمايد.
ماده 2 ـ پرونده افراد مندرج در ماده 1 در هيات مميزه مركزي از نظر صلاحيت علمي بررسي مي‌شود و در صورت واجد بودن شرايط لازم مجوز صدور حكم مربي پژوهشياري متقاضيان در پايه مربوطه صادر مي شود.
ماده 3 ـ متقاضيان بايد علاوه بر شرايط عمومي استخدامي هيات علمي شرايط زير را نيز داشته باشند:
1 ـ حداقل نصف سابقه كارمندرج در ماده2 آئين‌نامه اجرائي نحوه انتخاب مربي آموزشيار.
2 ـ اشتغال تمام وقت درمقابل دريافت دستمزد در جهاد دانشگاهي
3 ـ حداقل مدرك كارشناسي با معدل 5/2 يا 14
4 ـ معدل 14 به بالا در دروس اختصاصي رشته مربوط
5 ـ نداشتن بيش از 2 نمره هـ (F) يا كمتر از 10 در دروس تخصصي
ماده 4 ـ احراز صلاحيت عمومي متقاضيان مطابق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
تبصره ـ سوابق خدمت فوق در احتساب ترفيعات منظور نخواهد شد.
ماده 5 ـ تعداد افراديكه در اجراي اين آئين‌نامه به كار گرفته مي‌شوند نمي‌تواند از 10% كل اعضاي شاغل هيات علمي موجود در تشكيلات هر موسسه تجاوز نمايد.
اين آئين‌نامه در 5 ماده و 1 تبصره در تاريخ 28/10/71 به تصويب‌ هيات امناي منطقه 4 آموزش عالي رسيد.
8 ـ بررسي و تصويب بودجه تفصيلي سال 1372 دانشگاههاي منطقه 4 آموزش عالي به كميسيون دائمي هيات امناء تفويض اختيار گرديد.
9 ـ بررسي و كاركارشناسي بودجه پيشنهادي سال 1373 دانشگاههاي منطقه 4 آموزش عالي با توجه به اهداف، خط مشي‌ها و سياستهاي برنامه دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به كميسيون دائمي هيات امناء تفويض اختيار گرديد و قرار شد تا اول مرداد ماه سال 1372 تهيه و به هيات امناي منطقه ارائه گردد.
10 ـ در خصوص فوق‌العاده مخصوص اعضاي هيات علمي بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد.
« با افزايش فوق‌العاده مخصوص تا سقف 2 برابر حقوق مرتبه و پايه موافقت گرديد ضوابط اجرايي و تاريخ اجراء ميزان مبلغ براي هر مرتبه توسط شوراي هماهنگي هياتهاي امناء تعيين و ابلاغ خواهد شد.

11 ـ فوق‌العاده مديريت اعضاي هيات علمي دانشگاههاي عضو منطقه بشرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
 

(جدول فوق‌العاده مديريت پيشنهادي)

 حداكثر فوق‌العاده مديريت پيشنهادي

 سمت

رديف

 ميزان پرداختي با تصويب وزير فرهنگ و  آموزش عالي با توجه به موقعيت هر دانشگاه

 روساي دانشگاهها ـ مجتمع‌هاي دانشگاهي و آموزش عالي و موسسات تحقيقاتي موسسات آموزش عالي و پژوهشگاهها

1

 000/200 ريال

معاونين دانشگاهها و مجتمع‌هاي دانشگاهي و مجتمع‌هاي آموزش‌ عالي  و روساي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي مستقل و روساي مراكز

2

000/150 ريال

روساي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها و آموزشكده‌ها و معاونين دانشكده‌ها  و پژوهشكده‌هاي مستقل و معاونين مراكز و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت

3

 000/100 ريال

معاونين دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها و آموزشكده‌هاي غير مستقل و روساي موسسات و مراكز وابسته به دانشگاهها و روساي كتابخانه‌هاي مركزي و مركز انتشارات دانشگاه

4

 000/100 ريال

مديران كل از كادر آموزشي و سرپرستان امور آموزشي و دانشجويي و پژوهشي و رئيس كوي دانشگاه تهران

5

000/75 ريال

معاونان موسسات و مراكز وابسته به دانشگاه و روساي موسسات و مراكز وابسته به دانشكده‌ ها

6

كارشناسي ـ كارداني 000/50 ريال

كارشناسي ارشد و دكتري  000/70 ريال

مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي و مديران گروههاي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مديران تحصيلات تكميلي

7

000/50 ريال

معاونان موسسات و مراكز وابسته به دانشكده‌ها و روساي كتابخانه دانشكده‌ها

8

000/45 ريال

روساي ادارات از كادر آموزشي و پژوهشي و معاونين مدير كل در دفاترو ادارات كل دانشگاهها

9

000/50 ريال

سرپرستان جنگل تعليماتي و تحقيقاتي

10

000/45 ريال

سرپرستان موزه‌ها و سرپرستان ترويج و آموزش كشاورزي و مزرعه‌هاي آموزشي و آزمايشگاهها

11

 000/150 ريال

سرپرست دوره شبانه

12

 000/100 ريال

معاونان دوره شبانه

13

000 /45 ريال

روسا و سرپرستان بخشهاي تحقيقاتي

14

000/90 ريال

روساي بخشهاي داراي گروه تابعه و گروههاي داراي بخش تابعه

15

000/50 ريال

روساي بخشهاي تحقيقاتي بدون گروه

16

 000 /100 ريال

دبيركل مركز مطالعات عالي بين‌المللي و مركز محيط زيست

17

 000/25 ريال

رئيس داروخانه دانشكده دامپزشكي

18

000/20 ريال

مسئول پايگاههاي زلزله شناسي موسسه ژئوفيزيك و ايستگاههاي پژوهشي

19

000/25 ريال

سرپرستان امور انتشارات و مجله دانشكده‌ها

20

 

 

 

 

فرم درخواست حق‌التعليم مربيان و دوران [داوران] رشته‌هاي ورزشي


الف : مشخصات فردي مربي

1 ـ نام 2 ـ نام خانوادگي: 3 ـ تاريخ تولد

4 ـ رشته ورزشي: 5 ـ درجه مربيگري يا داوري
سوابق دوره‌هاي آموزشي:

نام موسسه

نوع كار

سمت

تاريخ

آدرس موسسه

شروع

پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب :‌مشخصات دوره:
ـ رشته ورزشي:
ـ تعداد ساعات تعليم در هفته
ـ تعداد كل ساعات تعليم در طول دوره
ج : دلايل دانشگاه در مورد علت بكارگيري مربي/ داور  نامبرده:

ـ آيا عضو هيات علمي يا كارشناس ورزشي متخصصي براي تعليم   مربيگري / داوري   رشته مورد نظر به آن  دانشگاه / مؤسسه آموزش عالي  وجود ندارد؟

ـ ساير دلايل انتخاب  مربي / داور  مورد نظر براي تعليم چيست.

 

* مطالب درون[ ] در متن اصلي نبوده و از دبيرخانه‌ي هيات امناي منطقه‌ي دو مي‌باشد.

 

 

 

دكتر مصطفي معين

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس شوراي هماهنگي منطقه 4 پژوهشي

 

 

دبير هيات امناء منطقه 4 تهران

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385