صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1371/5/19

تعداد صفحه : 1

1-1عنوان جلسه :

اولين جلسه هيات امناي منطقه 4 تهران ( موسسات پژوهشي علوم انساني)

1-2 واحد برگزار کننده :

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 2 بعدازظهر

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: دفتر مقام وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: رئيس هيات امناي منطقه 4 تهران

سمت:

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دبير هيات امناي منطقه 4 تهران

سمت:

1-8  حاضرين جلسه:

جناب آقاي شريعتمداري جناب آقاي دكتر عبدالكريم سروش جناب آقاي دكتر معين جناب آقاي عارف جناب آقاي سيد جواد ازهري جناب آقاي شكوهي سركار خانم دكتر حكمي جناب آقاي علي‌اكبر سياري

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان: آقايان : مهندس اويني ـ بهاء الدين شريعت

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

1ـ تصويب آئين‌نامه داخلي هيات امناي منطقه 4 تهران (موسسات پژوهشي علوم انساني ) بشرح زير:
(آيين نامه داخلي هيات امناي منطقه 4 تهران ( موسسات پژوهشي علوم انساني)
ماده 1 ـ جلسات عادي هيات امناء حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري و بنابه تقاضاي هريك از اعضاء و موافقت رئيس‌ هيات تشكيل مي‌شود.
ماده 2 ـ دعوت براي تشكيل جلسات، پس از هماهنگي با رئيس هيات امناء و به وسيله دبير هيات، بعمل مي‌آيد و دعوت‌نامه،‌ حداقل دو هفته قبل از تاريخ انعقاد هر جلسه ارسال مي‌شود. در موارد فوق‌العاده كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
ماده 3 ـ جلسات هيات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با رياست وزير فرهنگ و آموزش عالي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء راي طرفي كه رئيس هيات امناء با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي مي‌شود.
ماده 4 ـ دستور جلسات به پيشنهاد هر كدام از اعضاء و با تاييد رئيس هيات امناء بر طبق اولويت، تعيين مي‌گردد .
ماده 5 ـ دبير هيات امناء خلاصه مذاكرات هر جلسه را تهيه مي‌كند و پس از تأييد رئيس هيات، با دستور جلسه بعد، گزارشها، پيشنهادها و اسناد و مدارك مربوط را همراه دعوتنامه براي اعضاء ارسال خواهد كرد.
تبصره 1 ـ صورتجلسات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات هيات، در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود و ذيل صفحات دفتر مزبور را رئيس و دبيرهيات، امضاء مي‌كنند.
تبصره 2 ـ سه نسخه از مصوبات هيات امناء به دفتر هياتهاي امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يك نسخه از مصوبات مذكور براي كليه موسسات عضو و ساير اعضاء ارسال مي‌گردد.
ماده 6 ـ مصوبات هيات امناء پس از امضاي رئيس هيات، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
ماده 7 ـ در مواردي كه اتخاذ تصميمميم‌ درباره مسائل مطرح شده، مستلزم بررسي تخصصي باشد، پس از تصويب رئوس مطالب در هيات امناء ، جهت تصميم‌گيري يا كارشناسي به "كميسيون دائمي" كه اعضاي آن توسط هيات امناء انتخاب و در چهارچوب آئين‌نامه داخلي هيات از نظر نحوه رسميت يافتن، تنظيم دستورجلسات و خلاصه مذاكرات، ‌نحوه تصويب موارد و ... تشكيل مي‌شود، ارجاع مي‌گردد.
در حالت اول (تصميم‌گيري) تصميمات اتخاذ شده توسط كميسيون دائمي با توجه به اختيارات تفويض شده از سوي هيات امناء و پس از تاييد رئيس هيات، مصوب هيات تلقي مي‌شود و قابل اجرا، خواهد بود.
در حالت دوم (كارشناسي ) تصميمات متخذه جهت اخذ تصميم نهائي و طرح موضوع به رئيس هيات امناء گزارش مي‌شود تا حسب نظر ايشان در دستور كارهيات امناء قرار گيرد.
تبصره ـ بنا به تشخيص رئيس هيات، برخي مطالب مي‌تواند قبل از طرح در هيات در كميسيون كارشناسي شده و سپس در هيات مطرح شود.
ماده 8 ـ اعضاي هيات امناء بايد شخصاً در جلسات، حضور بهمرسانند و چنانچه يكي از اعضاء نتواند در جلسه شركت كند، مراتب را قبلاً به دبيرخانه هيات اطلاع دهد.
تبصره ـ در مورد عدم حضور هر يك از اعضاء در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي از سوي رئيس هيات امناء پيگيري و اقدامات مقتضي به عمل خواهد آمد.
اين آيين‌نامه در 8 ماده و 3 تبصره در اولين جلسه مورخ 19/5/71 هيات امناي منطقه 4 تهران (موسسات پژوهشي علوم انساني) مورد تصويب واقع شد.
2 ـ تصويب تشكيل كميسيون دائمي با عضويت آقايان دكتر سياري، دكتر ازهري، دكتر محمدرضا عارف، دكتر علي شريعتمداري و خانم دكتر حكمي.
1 ـ 2 ـ موضوعات ارجاعي به كميسيون
بررسي و تصويب بودجه تفصيلي جاري و عمراني، موضوعاتي كه قبلاً بايد كارشناسي شود. همچنين بررسي موضوعات قابل طرح در هيات امناء حسب ارجاع رئيس هيات به كميسيون.
3 ـ واحدهاي ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مشمول مصوبات اين هيات خواهند بود.

 

 

 

رئيس هيات امناي منطقه 4 تهران

 

 

دبير هيات امناي منطقه 4 تهران

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385